JAGUAR F-PACE

Bil - - TEST -

Till­vals­lis­tan kan gö­ra bi­len rik­tigt dyr.

Jaguar F-pace

Nu är Ja­gu­ars förs­ta suv här och det förs­ta in­tryc­ket är att den ser mer ut som en Jaguar än som en suv. Visst har Jaguar anam­mat gängse suv­de­sign med en re­jält hög­rest front med sto­ra luftin­tag och hög mid­je­lin­je, men F-pace bär omiss­känn­li­ga Jaguar-drag. De ilsk­na strål­kas­tar­na på­min­ner om XF och XE me­dan sir­li­ga bak­ljus för tan­kar­na till sport­bi­len F-ty­pe.

Även på fö­rar­plats går det att hit­ta drag från XE/XF. Ratt­de­sig­nen, den run­da väx­el­väl­ja­ren och he­la mitt­kon­so­len är i stort sett de­sam­ma. Det är snyggt, väl­byggt och hyf­sat funk­tio­nellt. Vi stör oss egent­li­gen ba­ra på knap­par­na som stäl­ler in driv­li­nan i oli­ka körlä­gen. De sit­ter strax ne­dan­för väx­el­väl­ja­ren och de­lar knapp­rad med reg­la­get som stäng­er av och ak­ti­ve­rar an­tisladd­sy­ste­met. Man mås­te verk­li­gen flyt­ta blic­ken från vägen och sik­ta no­ga för att in­te rå­ka stänga av ESP när man vill by­ta körlä­ge, el­ler vice ver­sa.

Test­bi­len är ut­rus­tad med allt som finns i in­fo­tain­ment­väg. Det be­ty­der att pek­skär­men på mitt­kon­so­len är 10,2 tum stor i wi­descre­en­for­mat. Det ser lyx­igt och mo­dernt ut men blir rö­rigt. Det vi­sas så myc­ket in­for­ma­tion och finns så många knap­par att det ibland blir svårt att hit­ta rätt. Test­bi­len har ock­så det 12,3 tum sto­ra in­stru­ment­klust­ret som kan vi­sa fle­ra oli­ka vy­er. Stan­dard­lä­get är två sto­ra mä­tar­tav­lor till hö­ger och en in­fo­dis­play till väns­ter som kan vi­sa färd­da­tor, ra­di­o­ka­nal el­ler na­vi­ga­tions­in­fo. I det här lä­get fun­ge­rar det bra. Man kan ock­så väl­ja att dra upp kart­bil­den över he­la in­stru­mentskär­men och då vi­sas en­dast has­tig­het och tank­mä­ta­re i mi­ni­a­tyr.

Ma­nu­el­la sto­lar

F-pace har en till­vals­lis­ta med för­må­ga att gö­ra bi­len rik­tigt dyr. Man be­hö­ver för­stås in­te väl­ja till allt. Vi tyc­ker dock att man ska be­ta­la ex­tra för att få fram­sto­lar som är bätt­re än de stan­dard­sto­lar som sit­ter i test­bi­len. Fram­sto­lar­na är helt ma­nu­ellt juster­ba­ra och fak­tiskt rik­tigt då­li­ga att sit­ta i. In­ställ­nings­möj­lig­he­ter­na är få, det finns ing­et svank­stöd och ab­so­lut ing­et si­d­o­stöd. Det känns snålt att mon­te­ra så pass enk­la sto­lar i en bil som har ett grund­pris nä­ra halv­mil­jo­nen.

F-pace de­lar märk­ligt nog in­te chas­si­tek­nik med ku­si­nen Land Ro­ver Disco­ve­ry Sport. Den byggs i stäl­let på Ja­gu­ars egen alu­mi­ni­u­mar­ki­tek­tur som sägs ge lät­ta bi­lar. Jaguar med­de­lar stolt att F-pace med 180-häs­tarsdie­sel, bak­hjuls­drift och ma­nu­ell väx­ellå­da väger lät­ta 1 665 kg. Test­bi­len, som har sam­ma motor kom­bi­ne­rat med fyr­hjuls­drift och åtta­väx­lad au­to­mat, är in­te li­ka lätt med si­na två ton. Vad hän­de här egent­li­gen?

F-pace upp­levs som den klart störs­ta bi­len i testet. Den är ba­ra knap­pa de­ci­me­tern läng­re än öv­ri­ga men rör sig som en tung och stor bil. Fjäd­rings­kom­for­ten är bra, men vi hit­tar in­te sam­ma har­mo­ni som i ny­li­gen tes­ta­de XF. Bit­vis slår det be­tänk­ligt i hjul­stäl­len och trots höga däck­si­dor bull­rar det ljud­ligt från däc­ken. Kanske blir det bätt­re med and­ra däck och fäl­gar? En pigg och kom­mu­ni­ka­tiv styr­ning räd­dar si­tu­a­tio­nen och Jaguar blir trots allt fle­ra test­fö­ra­res fa­vo­rit när kö­re­gen­ska­per­na ran­kas.

Ja­gu­ars fyr­cy­lind­ri­ga In­ge­ni­um-motor är in­te på sam­ma ni­vå som BMW:S och Mercedes mot­sva­rig­he­ter. 2,0-li­ters­die­seln knatt­rar och rus­kar om bi­len mer än vad som är ac­cep­ta­belt. Vi är över­ty­ga­de om att F-pace blir en helt an­nan, fram­för allt be­kvä­ma­re, bil med V6-motor. Sex­cy­lind­ri­ga al­ter­na­tiv finns bå­de på die­sel- och ben­sin­si­dan men då stic­ker pri­set iväg.

Yt­ter­måt­ten till trots är F-pace in­te den rym­li­gas­te bi­len. Ba­ga­geut­rym­met är i mins­ta la­get men blir lätt­las­tat tack va­re 40/20/40-fäll­ning av bak­sä­tes­ryg­gar­na. Benut­rym­met i bak­sä­tet är jäm­fö­rel­se­vis bra till skill­nad från tak­höj­den och bred­den som är i mins­ta la­get.

I stan­dardut­fö­ran­de är F-pace in­te så lyx­ig som mär­ket ger sken av. 40/20/40- fäll­ning av bak­sä­tet är bra. Prak­tis­ka last­ske­nor li­kaså.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.