LEX­US NX300H

Bil - - TEST -

För­armil­jön ser ex­klu­siv och väl­byggd ut men det är en ku­liss som fal­ler.

Test­bi­len har den högs­ta ut­rust­ningsni­vån F Sport som in­te ba­ra gör bi­len dyr (från 459 200 kr) ut­an även li­te spor­ti­ga­re. Man får stör­re fäl­gar, stör­re luftin­tag i fron­ten och F Sport-log­gor in- och ut­vän­digt. Man ska dock kom­ma ihåg att NX 300h på in­tet sätt blir spor­ti­ga­re för det.

Rapp styr­ning

Om vi för en stund bort­ser från mo­to­rer­na och väx­ellå­dan så im­po­ne­rar kö­re­gen­ska­per­na. Fjäd­ring­en är som sagt välav­vägd och så är även styr­ning­en. Styr­käns­lan är rapp, di­rekt och lätt. På kur­vi­ga vägar krym­per NX och blir snudd på un­der­hål­lan­de.

För­armil­jön ser ex­klu­siv och väl­byggd ut men det är en ku­liss som fal­ler nå­got när man tar plats bakom rat­ten. Lex­us blan­dar fi­na ma­te­ri­al med bil­li­ga plast­de­tal­jer hej vilt. Rat­ten och mitt­kon­so­len är friskt och mo­dernt de­sig­na­de men upp­le­vel­sen gru­sas av nit­ti­o­tals­ratt­knap­par och en väx­el­väl­ja­re som in­te alls hör hem­ma i den typ av fram­åt­blic­kan­de far­kost som NX för­sö­ker va­ra.

Lex­us har san­no­likt lagt oräk­ne­li­ga in­gen­jörstim­mar på in­fo­tain­ment­sy­ste­met som in­te lik­nar nå­got an­nat. I stäl­let för en sed­van­lig pek­skärm, el­ler en skärm som styrs med ett vred à la idri­ve, har Lex­us valt att lå­ta me­ny­sy­ste­met sty­ras med en li­ten pek­plat­ta på mitt­kon­so­len. För att me­ny­na­vi­ge­ring­en in­te ska ut­veck­las till en svå­rut­förd och livs­far­lig ope­ra­tion har man byggt in for­ce feed­back i pek­plat­tan. Det fun­ge­rar… så­där.

Vi har kla­gat på Lex­us och Toyo­tas fyr­hjuls­drift­funk­tion i hy­brid­driv­na bi­lar ti­di­ga­re och be­hö­ver in­te gå in när­ma­re på sa­ken igen. Vi kan ba­ra kon­sta­te­ra att man in­te all­tid kan li­ta på att NX 300h är fyr­hjuls­dri­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.