VOL­VO XC60

Bil - - TEST -

gam­la die­sel­mo­torn känns just gam­mal. Det går in­te att kla­ga på kraf­ten el­ler far­ten, men lju­det och vib­ra­tio­ner­na! För nå­gon som har kört nya XC90 med Vea-die­sel­mo­tor och hy­per­mo­dern in­red­ning är det svårt att för­stå hur des­sa två bi­lar, till sy­nes från oli­ka tidsåld­rar, kan va­ra i pro­duk­tion hos sam­ma till­ver­ka­re sam­ti­digt.

Jäm­fört med Jaguar, Mercedes och Lex­us sak­nar Vol­vo XC60 myc­ket när det gäl­ler för­fi­ning och funk­tion i ku­pén. Va­na Vol­vo-fö­ra­re kän­ner för­stås igen sig och hit­tar bland vre­den, men när man hop­par mel­lan bi­lar­na fram­står det som märk­ligt att Sen­sus-sy­ste­met styrs med knap­par och vred som är ut­sprid­da över den bre­da plan­kan som ut­gör mitt­kon­so­len.

Li­ka märk­ligt är det att Vol­vo lyc­kats hit­ta en näs­tan än­nu säm­re pla­ce­ring av reg­la­get för svank­stö­det. Förr var det en ratt på sto­lens hög­ra si­da som var omöj­lig att han­te­ra. Nu är det en li­ten knapp ne­re till väns­ter på si­dan av sitt­dy­nan som istäl­let är omöj­lig att hit­ta.

Bra val eko­no­miskt

XC60 rör sig be­kvämt men tungt och trött på vägen. Kö­re­gen­ska­per­na är långt ifrån den ni­vå där de and­ra be­fin­ner sig just nu. In­te minst Mercedes GLC vi­sar att det går att byg­ga in bå­de kom­fort och hög kör­bar­het i ett och sam­ma chas­si.

XC60 står sig desto bätt­re i kon­kur­ren­sen när vi räk­nar på eko­no­min. Ef­tersom XC60 har bli­vit till åren kom­men säljs den nu­me­ra som en så kal­lad Clas­sic-mo­dell, vil­ket ba­ra in­ne­bär för­de­lar för oss som kö­pa­re. Till Clas­sic-mo­del­ler­na er­bju­der Vol­vo helt and­ra ut­rust­nings­pa­ket än när bi­lar­na var nya. Nu säljs XC60 D4 AWD med ma­nu­ell lå­da och Ki­ne­tic-ut­rust­ning för 363 900 kro­nor. Vill man ha au­to­mat­lå­da så kos­tar det in­te mer än 5 000 kro­nor ex­tra. Vill man ha den li­te hög­re ut­rust­ningsni­vån Mo­men­tum (där näs­tan all sä­ker­hets­ut­rust­ning in­går) kos­tar det ba­ra 12 000 kro­nor mer. Näs­ta steg upp till Sum­mum-ni­vån är en­dast 10 000 kro­nor upp från Mo­men­tum.

Prislä­get för en Clas­sic-xc60 är med and­ra ord myc­ket gynn­samt och om man ser rik­tigt nyk­tert på sa­ken så är det svårt att re­kom­men­de­ra nå­got an­nat köp än XC60 i klas­sen. Trots det ut­ser vi in­te XC60 till vin­na­re i det här testet.

Den gam­la die­sel­mo­torn känns just gam­mal.

BMW kom­mer med en ny ge­ne­ra­tion X3 in­om kort och det be­hövs – X3 har bli­vit föråld­rad vil­ket märks främst i jäm­fö­rel­se med GLC.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.