LACKSKYDD

Bil - - KONSUMENT - TEXT: GÖ­RAN HUUSKO FOTO: GLENN LIND­BERG

Det som ge­nom­sy­rar årets vax­test är att al­la vax­er spe­lar i sam­ma li­ga där ing­en sort är di­rekt då­lig. Vår am­bi­tion är att få fler bi­lä­ga­re att vaxa sin bil. Ge­nom ett la­ger vax så ökar du ljus­re­flek­tio­nen och det är det som gör att din bil ser blank ut. Vi­da­re får du en yta som är vat­ten­av­stö­tan­de, hal och ex­tremt lättvät­tad. Helt en­kelt ett la­ger av­und … Dess­utom in­ne­hål­ler de all­ra fles­ta bil­vax­er ti­ta­ni­umdi­ox­id som är ett bra sol­skydd för lac­ken.

Sämst är det oan­vän­da

Så vil­ket vax är bäst? Sva­ret på den frå­gan är en­kelt, det är det vax som du an­vän­der. Står det un­dan­gömt på en ga­ra­ge­hyl­la så gör det ing­en nyt­ta. Vax­et ska pas­sa an­vän­da­ren, och ge ett bra re­sul­tat på ett smi­digt sätt.

En frå­ga som jag får fre­kvent är vad skill­na­den är mel­lan vax och lackskydd. För­enk­lat så är ett lackskydd nå­got som ger läng­re håll­bar­het. Men det kan även va­ra ett van­ligt vax som är för­stärkt med po­ly­me­rer. För mig som har sy­nat kor­ten så är det­ta en ord­lek.

Det en­da vax som in­te spe­lar i sam­ma li­ga är pa­s­te­vax. (Vax i en burk). Det är old-school och in­ne­hål­ler of­tast hög­re an­del rent vax och ger där­med en mins­kad håll­bar­het.

För­ar­be­tet vik­ti­gast

När det kom­mer till hant­ver­ket så är det för­ar­be­tet som är vik­ti­gast. En väl po­le­rad yta ger en op­ti­mal fäst­grund för ett vax. Det är po­le­ring­en in­nan som ger den ha­la ytan. Vi har po­le­rat test­bi­len med ett väl­digt fint po­ler­me­del för att testet ska ge ett så ve­ten­skap­ligt och tyd­ligt re­sul­tat som möj­ligt.

Ef­ter po­le­ring­en så har vi spri­tat av ytan med en ut­blan­dad iso­pro­pa­nol­bland­ning för att få en hund­ra pro­cent ren fä­sty­ta för vax­et.

I det­ta test väger an­vän­dar­vän­lig­he­ten tungt, al­la ska kun­na vaxa sin bil en­kelt, er­go­no­miskt och mil­jö­vän­ligt.

I and­ra tes­ter fästs stor vikt om med­let kri­tar ner svar­ta plast­lis­ter. Jag läg­ger mind­re fo­kus på det ef­tersom det är en grund­re­gel att maske­ra al­la plast­lis­ter med ma­ske­rings­tejp in­nan vax­ning. För att tejpen in­te ska fäs­ta för bra på ytan och läm­na lim­res­ter så drar du ut en bit ma­ske­rings­tejp, tryc­ker den mot din trö­ja så lim­si­dan blir ”lud­dig”. Där­ef­ter kan du an­vän­da tejpen på bi­len.

Ing­et tras­sel

Och du, släng trass­let. Köp ett par bra mik­ro­fi­ber­du­kar. Men se till att ta bort tvätt­rådslap­par­na så att des­sa in­te re­par lac­ken.

Är du osä­ker om mik­ro­fi­ber­du­ken re­par så kol­lar du helt en­kelt om din mik­ro­fi­ber­duk re­par en Cd-ski­va. Re­par den ski­van så re­par den även ditt for­dons lack.

Det finns en upp­sjö av bil­vax­er på mark­na­den, men vil­ket är egent­li­gen bäst? Vi har tes­tat nio oli­ka vax­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.