D

Bil - - KONSUMENT - TEXT: ERIK WEDBERG

et säljs fler nya bi­lar än nå­gon­sin i Sve­ri­ge och det på­ver­kar även be­gag­nat­mark­na­den som över­sväm­mas av nya ob­jekt. Det finns sto­ra eko­no­mis­ka för­de­lar med att kö­pa en be­gag­nad bil i stäl­let för en ny. Det är un­der de förs­ta åren i tra­fik en bil tap­par all­ra störs­ta de­len av sitt vär­de, of­ta fle­ra hund­ra tu­sen på ett par-tre år. Nack­de­len är att man som be­gag­nat­kö­pa­re in­te får nå­gon ny­bils­ga­ran­ti. Nu­me­ra loc­kar dock fle­ra mär­ken med långa och ge­ne­rö­sa ny­bils­ga­ran­ti­er som föl­jer med bi­len när den by­ter äga­re. Kia ger till ex­em­pel sju års ga­ran­ti och Maz­da är än­nu li­te vär­re med sin ti­o­å­ri­ga ga­ran­ti.

Ska man kö­pa av en pri­vat­per­son el­ler bil­hand­la­re? Även här finns det för och nack­de­lar. En bil som är värd 20 000 kro­nor bru­kar kos­ta 30 000 kro­nor hos en hand­la­re.

Påsla­get går till hand­la­rens om­kost­na­der, bi­len be­hö­ver in­te va­ra bätt­re ba­ra för att den står hos en hand­la­re. Bil­hand­la­re fram­hål­ler gär­na den ex­tra trygg­het som det in­ne­bär att kö­pa hos dem, man ska dock va­ra med­ve­ten om att äld­re bi­lar säl­lan om­fat­tas av nå­gon ga­ran­ti. Ko­su­ment­köpla­gen kan där­e­mot ge ett visst grund­skydd hos en hand­la­re.

Ga­ran­ti hos bil­hand­la­ren

Om du är spe­ku­lant på en ny­a­re bil som be­sit­ter ett högt vär­de är det desto mer mo­ti­ve­rat att tit­ta på bi­lar som står hos hand­la­re.

Nor­malt läm­nas tre må­na­ders ga­ran­ti, of­ta mer. Bi­lar som är så nya att de fort­fa­ran­de om­fat­tas av fa­briks­ga­ran­tin kan dock li­ka

Näs­tan oav­sett vil­ken be­gag­nad bil­mo­dell man le­tar ef­ter så är ut­bu­det stort. Det in­ne­bär att det är kö­pa­rens mark­nad. Var krä­sen! Slu­ta in­te le­ta för­rän du har hit­tat just det ex­em­plar du vill ha med den ut­rust­ning du be­hö­ver.

gär­na kö­pas av pri­vat­per­so­ner.

Bil­hand­la­re loc­kar of­ta med fi­nan­sie­rings­lös­ning­ar ef­tersom de själ­va tjä­nar en slant på själ­va av­be­tal­nings­af­fä­ren. Rän­tor­na på den här ty­pen av fi­nan­sie­rings­al­ter­na­tiv är in­te nöd­vän­digt­vis de bäs­ta. Ibland loc­kas det med lå­ga rän­tor men det är all­tid bra att jäm­fö­ra oli­ka er­bju­dan­den. Kanske är det din van­li­ga bank som ger bäst vill­kor för billån. I den här gui­den tip­sar vi om de bi­lar som vi tyc­ker är de bäs­ta kö­pen i klas­ser­na små­bil, mel­lan­klass och MPV.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.