S

Bil - - KONSUMENT -

må­bils­klas­sen är en djung­el för den som ska kö­pa be­gag­nad bil. Helt en­kelt för att det finns en upp­sjö bra och bil­li­ga al­ter­na­tiv. Bland de mind­re bi­lar­na står Vw-grup­pen Up/mii/ci­tigo ut som fa­vo­ri­ter och be­hö­ver man li­te mer utrym­me kan man ta ett halvt kliv upp till Volks­wa­gen Po­lo el­ler ku­si­nen Sko­da Fa­bia. Den som vill ha mer kör­gläd­je kan sneg­la åt Fi­es­ta, me­dan den som vill ha mas­sor av kör­gläd­je och mer de­sign lätt fal­ler för Mi­ni.

Al­la får de dock se sig slag­na av den ja­pans­ka out­si­dern Su­zu­ki Swift. Su­zu­kis små­bil är nå­got så märk­ligt som en nä­ra på per­fekt kom­pro­miss av klas­sens bäs­ta egen­ska­per. Den är rym­lig, till­för­lit­lig, bil­lig och in­te minst ro­lig att kö­ra. Den kom­bi­na­tio­nen bi­drog till att Swift vann vårt sto­ra små­bils­test di­rekt ef­ter lan­se­ring­en år 2010. Ja­pa­nen har in­te bli­vit säm­re se­dan dess.

Me­dan en helt ny Swift kos­tar från 120 000 kro­nor går det nu att kö­pa tre år gam­la bi­lar med få mil på mä­ta­ren för cir­ka 80 000 kro­nor. Mo­del­len kom dock re­dan 2010 och kan man tän­ka sig en 5-6 år gam­mal bil så går det att hit­ta bra ex­em­plar för drygt 50 000 kro­nor.

Ny­a­re och äld­re ver­sion

Man ska dock hål­la tung­an gans­ka rätt i mun när man är spe­ku­lant på Swift. Den Swift som lan­se­ra­des år 2010 är en helt ny bil som, en­ligt la­gen om all­tings jäv­lig­het, är för­vir­ran­de lik fö­re­gång­a­ren som kom re­dan 2005. Det är för­vis­so ing­et fel på fö­re­gång­a­ren, men man ska va­ra med­ve­ten om att det är en äld­re kon­struk­tion som fick an­tisladd­sy­stem först 2007. Den ny­a­re ge­ne­ra­tio­nen av Swift är bätt­re på al­la punk­ter, in­te minst krock­sä­ker­he­ten.

När Swift krock­testa­des hos sä­ker­hets­or­ga­ni­sa­tio­nen Eu­ro NCAP ut­de­la­des högs­ta be­tyg. Den har nå­got för bil­ty­pen så ovan­ligt som knäk­rock­kud­de, dock ba­ra på fö­rar­si­dan.

Den se­nas­te ge­ne­ra­tio­nen av Swift är en li­ten men rym­lig bil. Tac­ka den höga tak­lin­jen för det. Även re­jält lång­väx­ta kan sit­ta bra bå­de fram och bak. Kör­ställ­ning­en be­grän­sas nå­got av då­li­ga jus­ter­möj­lig­he­ter på rat­ten, men sto­lar­na fram är re­jä­la med tan­ke på bil­stor­le­ken och har bra jus­ter­mån.

Så till Swifts en­da egent­li­ga nack­del – bull­ret. I lå­ga has­tig­he­ter och på slä­ta as­falts­vä­gar går bi­len snudd på tyst. I hög­re fart och på säm­re vägar är det desto vär­re. Det är fram­för allt bul­ler från däc­ken som läc­ker in i ku­pén.

Ett an­nat, mind­re ro­ligt ka­pi- tel i Swift-histo­ri­an är mo­to­rer­na. Det finns näm­li­gen ing­et rik­tigt top­pen­bra al­ter­na­tiv. Al­la mo­to­rer gör job­bet dug­ligt men fram­kal­lar in­te någ­ra käns­lostor­mar. Van­li­gas­te mo­torn är en fyr­cy­lind­rig 1,2-li­tersmo­tor med 94 häst­kraf­ter. Den or­kar mer än vän­tat men gör ing­et vä­sen av sig. På tom­gång hörs den knappt och det fö­re­kom­mer inga stö­ran­de vib­ra­tio­ner. Bäst av allt är att den är snål. Den upp­giv­na Eu-för­bruk­nings­siff­ran på 0,5 l/mil är in­te så im­po­ne­ran­de men en­ligt vå­ra mät­ning­ar drar den 0,6 l/mil och det är bra för att va­ra i verk­lig kör­ning. 94-häs­tarsmo­torn finns dess­utom med fyr­hjuls­drift.

Näs­ta steg på mo­tortrap­pan är en 1,3-li­ters tur­bo­die­sel som lan­se­ra­des 2011. Den har ba­ra 74 häst­kraf­ter och far­tre­sur­ser där­ef­ter. Snål är den dock.

Helst kör man för­stås topp­ver­sio­nen Swift Sport som har

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.