A

Bil - - KONSUMENT -

llt kan in­te va­ra så him­la ro­ligt he­la ti­den. Li­vet kan in­te all­tid va­ra en fest. Det om nå­got är Toyo­ta Avensis ett be­vis på. Det finns många bi­lar i mel­lan­klas­sen som aspi­re­rar på att va­ra det spor­ti­ga el­ler lyx­i­ga al­ter­na­ti­vet i klas­sen. Det gör in­te Toyo­ta Avensis. Den vill ba­ra va­ra en bra var­dags­trans­por­tör som ald­rig går sön­der. De fles­ta har nog hört nam­net Avensis näm­nas i sam­man­hang då bra och på­lit­li­ga bi­lar dis­ku­te­ras. Och det stäm­mer, Avensis tar folk från A till B ut­an be­kym­mer. Vi bil­in­tres­se­ra­de tyc­ker för­stås att det är li­te trå­kigt, men för de som be­trak­tar bi­len som en i ra­den av hus­hålls­ma­ski­ner är Avensis ett bra val.

Avensis till­hör ab­so­lut in­te ett av de bil­li­ga­re be­gag­nat­kö­pen i mel­lan­klas­sen. Pri­ser­na är jäm- fö­rel­se­vis höga. Det be­ror del­vis på mo­del­lens fi­na kva­li­tets­ryk­te, men det kan li­ka gär­na be­ro på att det in­te är så värst sto­ra skill­na­der mel­lan den Avensis som lan­se­ra­des 2009 och den som säljs nu, år 2016. In­ci­ta­men­ten för Avensis-äga­re att kö­pa en ny Avensis är allt­så in­te så sto­ra, vil­ket kan tän­kas hål­la be­gag­nat­pri­ser­na up­pe.

Toyo­ta lan­se­ra­de en ny Avensis år 2015. Or­det ”ny” ska dock sät­tas in­om sto­ra ci­ta­tions­tec­ken. Ka­ros­sen fick någ­ra nya veck och en ny Bmw-die­sel till­kom, i öv­rigt är Avensis av 2016 års mo­dell väl­digt lik en bil från 2009.

Inga akil­les­hä­lar

Avensis sto­ra fö­re­trä­de är som sagt till­för­lit­lig­he­ten. Vad vi vet så finns det inga akil­les­häl­lar att se upp med. Toyo­tas ryk­te må ha fått sig en törn på se­na­re år med mång­mil­jon­å­ter­kall­ning­ar, men det är ing­et som har be­rott på bi­lar­nas håll­bar­het. Avensis var en av bi­lar­na som om­fat­ta­des av åter­kal­lel­sen som gäll­de kär­van­de gaspe­dal. Toyo­ta tving­a­des åter­kal­la ett an­tal mil­jo­ner bi­lar värl­den över för att ut­fö­ra en åt­gärd som gör det omöj­ligt för gaspe­da­len att kär­va.

I Sve­ri­ge säljs Avensis näs­tan ute­slu­tan­de i kom­bi­ut­fö­ran­det som kal­las Touring Sports och det är in­te den rym­li­gas­te kom­bin i klas­sen. 543 till 1 609 li­ter i last­ka­pa­ci­tet är in­te myc­ket i jäm­fö­rel­se med nya, rym­li­ga kon­kur­ren­ter som Sko­da Octa­via och Volks­wa­gen Passat. För de all­ra fles­ta räc­ker det än­då. Bak­sä­tes­ryg­gar­na kan fäl­las i pro­por­tio­ner­na 40/60 och ge­nom­last­nings­luc­ka för­enklar last­ning av långa gre­jor.

Om ba­ga­geut­rym­met är be­grän­sat så är ut­rym­met i bak­sä­tet desto bätt­re. Benut­rym­met bak är över­väl­di­gan­de bra, näs­tan på Sko­da Su­perb-ni­vå. Om vi rör oss vi­da­re fram­åt så blir det li­te säm­re med ut­rym­met igen. Tak­höj­den i fram­sä­te­na är näm­li­gen in­te vad den bor­de va­ra. Långa fö­ra­re (över 1,90) sit­ter di­rekt då­ligt i Avensis och än­nu säm­re blir det i bi­lar ut­rus­ta­de med el­stol och tak­luc­ka. Kor­ta­re fö­ra­re sit­ter dock ut­märkt.

Går fint och tyst

Avensis körs bäst och helst i lugnt tem­po. Den går fint och tyst på nor­malslit­na svens­ka vägar, var­ken bäst el­ler sämst i klas­sen. Fjäd­ring­en är be­hag­ligt mjuk och in­bju­der in­te till spor­tig kör­ning, det gör för­vis­so in­te hel­ler mo­to­rer­na.

Avensis lan­se­ra­des med två ben­sin­mo­to­rer på 1,8 li­ter med 147 häst­kraf­ter och 2,0 med 152

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.