Klas­sisk skön­het

Bil - - MOTORCYKEL - FOTO: TEXT:

Änt­li­gen. Ef­ter att ha sett den­na skön­het och provsut­tit den fle­ra gång­er un­der det se­nas­te halv­å­ret fick jag änt­li­gen gläd­jen att be­kan­ta mig med Tri­umph Th­rux­ton R på rik­tigt. Det var ett sant nö­je.

JO­HAN AHLBERG A.BARBANTI, M.CAVADINI, P.BARSHON, F.KIRN

Mo­dell­nam­net Th­rux­ton är pre­cis som Bon­ne­vil­le minst sagt le­gen­da­riskt. På 60- och 70-ta­let gjor­de mo­del­len ra­cingsuc­cé runt om i värl­den, in­te minst i Is­le of Man TT. Och det in­spi­re­ra­de i sin tur till mäng­der av café­ra­cers och spe­ci­al­byg­gen. Även än idag gis­sar jag att det är många som har den gam­la mo­del­len som för­la­ga för si­na bygg­pro­jekt. Årets Th­rux­ton R är in­te ba­ra en mo­tor­cy­kel med ett klas­siskt ra­cer­stuk, som gör sig fan­tas­tiskt bra ut­an­för fa­vo­rit­fi­ket. Det är dess­utom en mo­tor­cy­kel som verk­li­gen le­ve­re­rar. En klas­sisk mo­dell i mo­dern tapp­ning. Som le­ver upp till da­gens högt ställ­da pre­stan­dakrav. Här er­bjuds in­te ba­ra en snygg, hel­rätt de­sign, ut­an även en maf­figt vrid­stark motor, till­sam­mans med ett lätt­svängt och sta­digt chas­si, fjäd­rings­kom­po­nen­ter av yp­pers­ta klass och bromsar som stop­par eki­pa­get snabbt och sä­kert då det be­hövs.

Här fin­ner vi Brem­bos ra­di­ellt mon­te­ra­de mo­nobloc fyr­kolvs brom­sok, Sho­wa Big Piston fram­gaf­fel, dubb­la Öh­lins stöt­däm­pa­re och där de trå­de­kra­de 17-tums­hju­len klätts med Pi­rel­li Di­ablo Ros­so Cor­sa-däck för op­ti­malt med väggrepp. Tri­umph har även kryd­dat Th­rux­ton med Led-be­lys­ning och DRL (Day­ti­me Run­ning Light) som ska er­bju­da ökad syn­lig­het dag­tid. Dess­utom finns ett Usb-ut­tag, för ladd­ning av al­le­han­da elekt­ro­nik­pry­lar.

Den sex­ste­ga­de väx­ellå­dan är lätt­job­bad och ex­akt i sin funk­tion, ut­an kons­tig­he­ter el­ler strul. Här fin­ner vi även ”Tor­que As­sist clutch” vil­ket i prak­ti­ken ger en lätt­job­bad kopp­ling som in­te krä­ver sär­skilt myc­ket hand­kraft för ma­növre­ring. Även om mo­torn har gott om vrid­mo­ment över ett brett re­gis­ter så väx­lar jag täm­li­gen myc­ket och of­ta un­der prov­kör­ning­en. I syn­ner­het då jag fin­ner en luc­ka i tra­fi­ken och tar till­fäl­let i akt att nju­ta av Th­rux­ton R på de sling­ran­de vägar­na i trak­ter­na kring Sint­ra. Un­der­bart är ba­ra för­nam­net, och det går att kö­ra myc­ket ak­tivt in­nan nå­got skra­par i, el­ler sä­ger från.

Ana­lo­ga vi­sa­re

Th­rux­ton har pre­cis som T120, dubb­la ana­lo­ga kloc­kor som in­ne­hål­ler vis­ning av has­tig­het och mo­tor­varv­tal, bräns­le­mängd-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.