Check­lis­ta – kol­la in­nan du slår till:

Bil - - MOTORCYKEL -

ELSYSTEM

El­sy­ste­met är väl­digt en­kelt och just där­för bru­kar det ock­så hål­la ihop väl­digt bra. Hän­der nå­got mot all för­mo­dan så är det inga som helst pro­blem att la­ga fe­let. Men det är in­te helt lätt att få tag i ori­gi­nal­de­lar, ska tilläg­gas. Lyck­ligt­vis går det li­ka bra med eu­ro­pe­is­ka de­lar. Om man nu in­te är ori­ginal­fa­na­ti­ker och vill ha från den rät­ta un­der­le­ve­ran­tö­ren.

CHAS­SI

Hjul­la­ger och buss­ning­ar hål­ler bra men det är ock­så ti­dens tand som för­gör och för­stör. Hjul­la­ger är inga pro­blem att hit­ta nya. Buss­ning­ar är li­te vär­re men i nöd­fall går det all­tid att till­ver­ka nya själv för inga peng­ar alls. Styr­ning­en kan upp­le­vas som le­a­lös ibland så kon­trol­le­ra att all­ting sit­ter som det ska. Ett bil­ligt fel att åt­gär­da. Även nya le­der kan ge bi­len ett mer på­lit­ligt upp­trä­dan­de på vägen. Du hit­tar nya över disk.

MOTOR

Mo­torn är re­la­tivt avan­ce­rad med sin alu­mi­ni­um­kon­struk­tion. Trev­ligt är ock­så att drifts­sä­ker­he­ten är hög tack va­re låg ef­fekt och att den här ty­pern av bil ald­rig rik­tigt bus­kör­des. Det var all­de­les fel köp­grupp för så­da­na öv­ning­ar. Men har den gått som ral­ly­bil kan det va­ra vis­sa pro­blem, som att ven­ti­ler­na och ve­vax­el­lag­re­na har fått stryk.

Får en äld­re bil bly­fritt så brän­ner den av­ga­s­ven­ti­ler­na. Ing­en stör­re ope­ra­tion kan det sä­gas va­ra att åt­gär­da topploc­ket, men gans­ka så onö­dig. Sat­sa på bly­er­sätt­ning så finns det inga pro­blem där i al­la fall.

RE­SERV­DE­LAR

Rost och brist på nya re­serv­de­lar. Det är till att bör­ja svet­sa upp gam­la skär­mar och dör­rar för någ­ra nya lär man in­te hit­ta snabbt. In­te ens i till­ver­kar­lan­det. Kanske är det bätt­re att för­sö­ka hit­ta bätt­re be­gag­na­de? Le­ta gär­na i Dan­mark för Sko­da­be­stån­det var stort där när des­sa mo­del­ler var nya.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.