D

Bil - - MOTORCYKEL -

et var i mit­ten av 60-ta­let. Be­at­le­spop, mods och hip­pi­es i en sa­lig rö­ra. Box­a­ren Bo Hög­berg blir eu­ro­pa­mäs­ta­re och en må­nad se­na­re får han käk­be­net av­sla­get, men al­la är gla­da än­då, ut­om Hög­berg. Svens­kar­na har en stark till­tro på fram­ti­den, det går bra för lan­det. Li­vet blev plöts­ligt så myc­ket enkla­re! Det om­de­bat­te­ra­de mil­jon­pro­gram­met ha­de pre­cis rul­lat igång och är­kes­os­sen och lands­fa­dern Tage Er­lan­der styr­de lan­det med säl­lan skå­dad auk­to­ri­tet. Olof Pal­me vis­ka­de lis­tigt på vänst­ra si­dan och vid sin hög­ra, fi­nans­mi­nis­ter Gunnar Sträng med bå­de hängs­len och liv­rem. Ett ef­fek­tivt, tryggt ma­ski­ne­ri som bygg­de lan­det. Vis­ser­li­gen var det lät­ta­re att re­for­me­ra och byg­ga upp då, när få sa­ker av det vi har i dag, över hu­vud ta­get fanns.

Stu­de­ra­de konst

I vå­gen av fram­å­tan­dan, långt in­nan Vol­vo Oce­an Ra­ce, seg­la­de ock­så Vol­vo som 1965 lan­se­ra­de en star­ka­re ver­sion av Vol­vo Ama­zon Kombi. Tilläggs­nam­net var Sport. Nå­got av sin tids V70 T5-mo­dell. Ama­zon Sport Kombi är en rik­tigt ud­da mo­dell som till­ver­ka­des mel­lan åren 1965 och 1969.

Bi­len som så­dan var den ge­nom­prak­tis­ka fa­mil­je­kom­bin med två­de­lad bak­luc­ka och kanske den snyg­gas­te kom­bi­mo­dell som fö­re­ta­get nå­gon­sin byggt, var­samt ri­tad av Jan Wils­gaard, en av Volvos ”mesta” bil­de­sig­ners och mest känd blev han i och med Ama­zon. Han föd­des i New York 1930 men flyt­ta­de med fa­mil­jen till Sve­ri­ge un­der and­ra världs­kri­get.

Wils­gaard stu­de­ra­de konst och skulp­tur i Gö­te­borg och hand­ploc­ka­des av Volvos de­sig­nav­del­ning 1950. Förs­ta eg­na pro­jekt blev Vol­vo Philip, äm­nad för den ame­ri­kans­ka mark­na­den med V8 och allt, men den gick ald­rig i pro­duk­tion. Ett ex­em­plar till­ver­ka­des 1952. Den gick som di­rek­tions­vagn hos Bolin­der Munk­tell men ställ­des snart in i Volvomu­se­et.

Ama­zon blev det sto­ra ge­nom­brot­tet och se­dan rul­la­de det bok­stav­li­gen på. Han de­sig­na­de al­la ef­ter-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.