Vil­ka kän­da fel har be­gag­na­de Vol­vo XC90?

Bil - - EXPERTERNA SVARAR - SVAR:

Hej Mag­nus, det be­ror li­te på. Hur myc­ket peng­ar tänk­te du läg­ga? Kör du många mil per år är det die­sel som gäl­ler. Kör du kor­ta­re, köp ben­sin­dri­ven.

De älds­ta XC90 är gam­la bi­lar som of­tast rul­lat långt. De var ock­så drab­ba­de av di­ver­se fel, som mjuk­va­ru­fel, hjul­la­ger, och glapp i spin­del­le­der.

Vol­vo ha­de vis­ser­li­gen ett åt­gärds­pro­gram där el­felen rät­ta­des till.

Vet­ti­gast att sat­sa på en så ny XC90 som möj­ligt och som in­te rul­lat mer än 20 000 mil. De fles­ta har hög ni­vå på ut­rust­ning­en.

I öv­rigt är det en myc­ket be­kväm bil med hög sä­ker­het.

Jag går i bil­bytar­tan­kar ef­tersom vi har vux­it ur vår Vol­vo 850 GLT. Har bör­jat sneg­la på en be­gag­nad XC90 och und­rar där­för vil­ken års­mo­dell jag ska sat­sa på och vil­ken motor som är det bäs­ta va­let? Und­rar ock­så om det finns någ­ra kän­da fel och om det är nå­gon sär­skild ut­rust­ningsni­vå jag ska ha? MAG­NUS En be­gag­nad Vol­vo XC90 ska helst va­ra så ny som möj­ligt om man sik­tar på ett tryggt och bra köp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.