Har jag fort­fa­ran­de kör­kort?

Bil - - EXPERTERNA SVARAR - HAS­SE K SVAR: RU­BEN BÖRJESSON

Du har kör­kort. Lä­ka­ren gör en be­döm­ning och är man sä­ker på epi­lep­si så ska man in­te kö­ra för­rän lä­ka­ren an­ser att me­di­ci­ne­ring­en fun­ge­rar. Det van­li­ga är då att man kom­mer över­ens med sin pa­ti­ent att in­te kö­ra un­der en viss tid. Det fun­ge­rar myc­ket bra bå­de för patienten och ur tra­fik­sä­ker­hets­syn­punkt. Men lä­ka­ren kan med­de­la Trans­port­sty­rel­sen och de åter­kal­lar kör­kor­tet. Det blir be­tyd­ligt krång­li­ga­re, kör­kor­tet ska skic­kas in och sen ska in­tyg och skri­vel­ser skic­kas till Trans­port­sty­rel­sen in­nan man får till­ba­ka kör­kor­tet. Så din lä­ka­re har ta­git en li­ten gen­väg som är van­lig och fun­ge­rar bra, men stäm­mer kanske in­te med reg­ler­na. Så du har allt­så kör­kort men får in­te kö­ra. När lä­ka­ren ger klar­tec­ken så kan du kli­va in på väns­ter si­da igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.