Pre­miär för nya Au­di Q5

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nu­va­ran­de Q5 lan­se­ra­des för åt­ta år se­dan, och upp­da­te­ra­des för fy­ra år se­dan. Den bör­jar kän­nas re­jält gam­mal vid det här la­get och får nu en av­lös­ning.

Nya Au­di Q5 har växt och är nu 466 cen­ti­me­ter lång, 189 cen­ti­me­ter bred och 166 cen­ti­me­ter hög. Hjul­ba­sen är 282 cen­ti­me­ter lång. Det in­ne­bär att nya mo­del­len är stör­re än den äld­re på näs­tan al­la punk­ter. Dock väger den nya mind­re. Upp till 90 ki­lo lät­ta­re kan nya Q5 bli be­ro­en­de på mo­tor jäm­fört med fö­re­gå­en­de mo­del­len. Dess­utom me­nar Au­di själ­va att nya Q5 är bäst i klas­sen på att hål­la ute al­la ljud.

Längst bak i bi­len nns det bra med plats. Ba­ga­geut­rym­met sväl­jer mel­lan 550 och 610 li­ter be­ro­en­de på ut­rust­ningsni­vå, vil­ket är un­ge­fär tio li­ter mer än i fö­re­gå­en­de mo­dell. Fäl­ler du bak­sä­tet så kan du få in he­la 1 550 li­ter i ba­ga­get. För att un­der­lät­ta av­last­ning kan du ma­nu­ellt sän­ka bi­len med lu äd­ring. Det är dock ett till­val.

I Eu­ro­pa lan­se­ras Q5 med fem oli­ka mo­to­rer, Sve­ri­ge får ta del av fy­ra av des­sa då 163-häs­tarsdie­seln in­te tas in till vårt av­långa land. Tre är Tdi-mo­to­rer (die­sel) ochen är en Tf­si-mo­tor (ben­sin). Två två­li­ters­di­es­lar nns till­gäng­li­ga med 150 re­spek­ti­ve 190 häst­k­ra er. Tf­si-mo­torn är en två­li­tersmo­tor på 252 häst­k­ra er som drar 0,68 li­ter per mil. Det in­ne­bär att den släp­per ut 154 gram kol­di­ox­id per kilo­me­ter. Den sis­ta die­sel­mo­torn är en tre­li­tersmo­tor med 286 häst­k­ra er och 620 newton­me­ter.

Fyr­hjuls­dri är stan­dard till bå­da två­li­ters­di­es­lar­na och även till ben­sin­mo­torn. Sy­ste­met kopp­lar ur driv­ning­en till bak­hju­len när den in­te be­hövs.

Q5 bör­jar säl­jas i bör­jan av 2017 och pri­ser­na bör­jar på strax över 439 000 kro­nor i Tyskland. De svens­ka pri­ser­na får vi vän­ta på yt­ter­li­ga­re ett tag.

Au­di har en ny tupp i suv­går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.