STÖL­DER AV BIL­DE­LAR ÖKAR

Bil - - FRAMVAGNEN -

I år, mel­lan ja­nu­a­ri och sep­tem­ber, är an­ta­let stöl­der av bil­de­lar re­dan up­pe i 2 421 till en kost­nad av 153 mil­jo­ner kro­nor. Där­med kom­mer 2016 att bli ett nytt re­kor­dår med stor mar­gi­nal. Ma­jo­ri­te­ten av bil­dels­stöl­der­na äg­de rum un­der årets fy­ra förs­ta må­na­der då he­la 1 516 stöl­der re­gi­stre­ra­des. He­la 65 pro­cent av he­la lan­dets bil­dels­stöld­sta­tistik kom­mer från Stock­holms­om­rå­det. To­talt har 1 356 bil­dels­stöl­der ge­nom­förts där i år me­dan Väst­ra Gö­ta­land med Gö­te­borg är up­pe i 478 stöl­der och Skå­ne med Mal­mö är up­pe i 270 styc­ken. Pre­cis som ti­di­ga­re år är det fram­för allt strål­kas­ta­re, na­vi­ga­tions­sy­stem och krock­kud­dar som stjäls. Det bil­mär­ke som är mest drab­bat av bil­dels­stöl­der är BMW. Av årets hit­tills 2 421 stöl­der står BMW för 1 454, det vill sä­ga 60 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.