Hon­dacr-v re­do för sin fem­te ge­ne­ra­tion

När Hon­da CR-V pre­cis fått en lil­le­bror i HR-V är det dags för sto­re­bror att by­ta skep­nad. Här är fem­te ge­ne­ra­tio­nen av su­ven CR-V.

Bil - - FRAMVAGNEN -

Vid en förs­ta an­blick är det lätt att tro att det är gam­la, ut­gå­en­de CR-V man ser, men så är det in­te. Det är ba­ra grund­for­mer­na som är de­sam­ma och sto­ra de­lar av lin­je­spe­let li­kaså. Men Hon­da häv­dar att det­ta rör sig om en helt ny, fem­te ge­ne­ra­tion.

Fron­ten är det som är mest likt på bi­len. Rib­bor­na i gril­len har stu­kats om och strål­kas­tar­na är smått för­änd­ra­de. Stöt­fångar­par­ti­et är där­e­mot helt nytt även om vis­sa de­tal­jer känns li­ka­da­na med de som fanns på gam­la.

Från si­dan sett är det för ett oträ­nat öga svårt att av­gö­ra om det är är­de el­ler fem­te ge­ne­ra­tio­nen. Då ska vi av­slö­ja en av­gö­ran­de de­talj som du ge­nast kan ta det på. Me­dan öv­re föns­ter­lin­jen gick i en lång bå­ge ner mot D-stol­pen för att där mö­tas av den und­re. På nya CR-V är den öv­re lin­jen ac­ka­re och på D-stol­pen vi­ken den av kra igt nedåt. Du kan från si­dan ock­så ta nya CR-V på bak­lju­set som sträc­ker sig läng­re fram på D-stol­pen.

Bak­i­från är det ing­en match, där är det näm­li­gen en­kelt att av­gö­ra vil­ken bil som till­hör vil­ken ge­ne­ra­tion. Bak­lju­sen sträc­ker sig fort­fa­ran­de upp mot ta­ket men in­te rik­tigt li­ka högt upp som ti­di­ga­re.

In­te­ri­ö­ren bör vi ock­så näm­na. Den är helt ny men pla­ce­ring­en av väx­el­väl­ja­ren kvar­står, om än pla­ce­rad på en bre­da­re ”mitt­kon­sol”. Hand­broms­spa­ken har för­svun­nit och yt­tat upp som en knapp till väns­ter om väx­el­väl­ja­ren.

Mä­tar­hu­set är helt om­gjort och bju­der på di­gi­tal lay­out. Det ser mind­re rö­rigt ut än ti­di­ga­re.

Nya CR-V får en ny mo­tor i en 1,5-li­ters tur­bo­ma­skin med 193 häst­k­ra er.

Hon­da byg­ger vi­da­re på suc­cén med CR-V.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.