TOYO­TA AY­GO BLIREL EK TRISK

Bil - - FRAMVAGNEN -

Än är det in­te dags för en ny ge­ne­ra­tion Toyo­ta Ay­go e ersom nu­va­ran­de ge­ne­ra­tion av mo­del­len, och sys­kon­bi­lar­na Ci­troën C1 och Peu­geot 108, ba­ra har li­te drygt två år på nac­ken. Men ut­veck­lings­ar­be­tet med nya ge­ne­ra­tio­nen är re­dan på­bör­jat och en­ligt Toyo­tas Eu­ro­pa­chef John van Zyl, som Au­to Ex­press har klämt på in­for­ma­tion, har det ja­pans­ka fö­re­ta­get mer gre­jer på gång än att ba­ra er­bju­da hy­bri­dal­ter­na­tiv i var­je seg­ment. Toyo­tas eu­ro­pe­is­ka chef för forsk­ning- och ut­veck­ling, Ge­rald Kill­man, är än­nu mer tyd­lig i vad som är i gör­ning­en. Han sä­ger att en li­ten el­bil är un­der över­vä­gan­de och att de ser möj­lig­he­ter för en så­dan i Ay­gos seg­ment (A-seg­men­tet). Han be­krä ar att bi­len re­dan är un­der ut­veck­ling men läg­ger sam­ti­digt in en brask­lapp om att det mås­te bli en bil som van­li­ga män­ni­skor har råd med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.