Lynk & Co 01 är Volvos nya folksuv

Bil - - FRAMVAGNEN - TEXT: HANS HED­BERG

Så här blir Ge­elys nya bil­mär­ke, tilli­ka Volvos sys­kon­mär­ke, Lynk & Co. Mo­del­len he­ter 01 och är de­sig­nad och ut­veck­lad i Gö­te­borg och in­ne­hål­ler myc­ket Vol­vo-tek­nik.

Lynk & Co 01 är ba­se­rad på nya Cma-platt­for­men som CEVT i Gö­te­borg har ta­git fram, en platt­form som även kom­mer att lig­ga till grund för näs­ta ge­ne­ra­tion Vol­vo 40-se­rie (V40, XC40 och så vi­da­re). Även om den in­te pre­sen­te­ra­des i elekt­riskt ut­fö­ran­de nu så är den där­med för­be­redd för bå­de ladd­hy­brid­driv­li­na och renod­lad elektrisk driv­li­na.

Att den bär på en mas­sa Vol­vo-kom­po­nen­ter bor­gar dess­utom för hög säkerhet, ett om­rå­de som är nå­got av Volvos sig­num. Spa­na in mä­tar­hu­sets in­stru­men­te­ring, Vol­vo så det skri­ker om det.

01 är 4,5 me­ter lång och allt­så nå­got stör­re (12 cm) än en Nis­san Qashqai, el­ler mel­lan en Au­di Q3 och Q5 om man så vill. Den är 1,6 me­ter hög och 1,86 me­ter bred.

Pris­vär­da och säk­ra

Un­der hu­ven pre­sen­te­ra­des två mo­to­ral­ter­na­tiv, bå­de ut­veck­la­de av Vol­vo och där­med så kal­la­de Dri­ve-e-driv­li­nor. Den ena är en 1,5-li­ters tre­cy­lind­rig ma­skin (kom­mer till Vol­vo-mo­del­ler läng­re fram) och den and­ra en 2,0 li­ters rak fy­ra.

Lynk & Cos bi­lar ska va­ra pris­vär­da men än­då bju­da på hög ni­vå av komfort, säkerhet och ge pre­mi­um­vib­bar. Någ­ra priser har in­te an­non­se­rats, men mo­del­len 01 ska in­te kos­ta mer än vad en Ford el­ler Opel gör.

Pri­set ska kun­na hål­las lågt bland an­nat ge­nom att er­bju­da kun­der­na ett an­tal fär­di­ga, till­ta­lan­de ut­rust­nings­pa­ket i stäl­let för att ha en bas­mo­dell som via en mils­lång till­be­hörs­lis­ta kan ut­rus­tas helt e er kun­dens öns­ke­mål. Med den tak­ti­ken ska pro­duk­tions­kost­na­der­na kun­na hål­las ne­re.

Mo­dell­be­teck­ning­ar­na blir enk­la att kom­ma ihåg, för e er 01 kom­mer 02, dä­re er 03, 04, 05 och så vi­da­re.

Lynk & Co kal­las även för värl­dens mest upp­kopp­la­de bil. Bland an­nat ska den va­ra för­be­redd för så kal­la­de bil­poo­ler (car sha­ring) där du som Lynk & Co 01-äga­re kan lå­ta and­ra ta del av bi­len me­dan du ex­em­pel­vis är på ar­be­tet. Det he­la sköts ge­nom smar­ta ap­pli­ka­tio­ner i bi­len och i mo­bi­len. Må­let är att för­enk­la bi­lä­gan­det men ock­så att gö­ra bi­lä­gan­det bil­li­ga­re ge­nom att äga­ren får in­koms­ter när bi­len an­vänds av and­ra.

Stän­digt upp­kopp­lad

På mitt­kon­so­len nns en stor skärm, det är där allt hän­der då den är stän­digt upp­kopp­lad mot in­ter­net och mol­net. På den nns en del­nings­knapp, un­ge­fär som när du de­lar den­na ar­ti­kel på Fa­ce­book el­ler Twit­ter men med den skill­na­den att du de­lar ut din bil rent fy­siskt. En di­gi­tal nyc­kel de­las ut till en an­nan an­vän­da­re och bi­lä­ga­ren kan föl­ja bi­lens färd med hjälp av mo­bi­lap­pen.

Lynk & Co, som ut­ta­las un­ge­fär ”lynkå”, lan­se­rar 01 i Ki­na un­der 2017. Till USA och Eu­ro­pa kom­mer den un­der 2018.

De­sig­nen känns fräsch och ny­ska­pan­de.

In­stru­ment­klust­ret an­das en hel del Vol­vo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.