NYA är bätt­re på allt

Bil - - FRAMVAGNEN -

5-se­rie att knäc­ka är Vol­vo S90 som är he­la 496,3 cm lång och där­med slår BMW:N med 2,8 cm. Nya 5-se­rie tar igen det med läng­re ax­elav­stånd då S90:s mått mel­lan hju­lax­lar­na är 294,1 cm, det vill sä­ga 3,4 cm kor­ta­re.

Ska ha bli­vit rym­li­ga­re

BMW sä­ger att de in­te­ri­ö­ra ut­rym­me­na, in­te minst benut­rym­me­na, har bli­vit bätt­re i nya 5-se­rie och med tan­ke på ovan nämn­da mått miss­tän­ker vi att de har rätt på den punk­ten, fram­ti­da prov­kör­ning­ar och test får dock av­gö­ra hur myc­ket bätt­re det har bli­vit. 5-se­rie har ti­di­ga­re in­te va­rit känd som en av de rym­li­ga­re i klas­sen, dock ut­an att va­ra trång. Ba­ga­geut­rym­met har vux­it med tio li­ter från 520 till 530 li­ter. Med den si ran brä­dar BMW Vol­vo S90 med 30 li­ters mar­gi­nal men får i gen­gäld se sig sla­gen av Mer­ce­des E-klass som rym­mer yt­ter­li­ga­re tio li­ter.

5-se­rie ge­ne­ra­tion G30 är, trots si­na stör­re mått, lät­ta­re än sin fö­re­gång­a­re. Uppe­mot 100 kg skil­jer det till nya ge­ne­ra­tio­nens för­del som, be­ro­en­de på driv­li­na och ut­rust­ning, väger mel­lan 1 615 och 1 735 kg. Det har man åstad­kom­mit med BMW:S lätt­vikts­stra­te­gi E ci­ent­lightweight som in­ne­bär lätt­vikts­ma­te­ri­al i stör­re om­fatt­ning än ti­di­ga­re, även i chas­si­kom­po­nen­ter så som stöt­däm­pa­re och broms­sy­stem. Platt­for­men som nya 5-se­rie byg­ger på är den­sam­ma, i grun­den bak­hjuls­driv­na, som se­nas­te 7-se­ri­e­ge­ne­ra­tio­nen an­vän­der sig av.

Fler mo­to­ral­ter­na­tiv

Mo­to­rer­na vid lan­se­ring­en bör­jar på 190 häst­k­ra er och sträc­ker sig he­la vägen upp till 340 häst­k­ra er. Un­der vå­ren kom­mer er al­ter­na­tiv, bland an­nat en ladd­hy­brid och en M Per­for­man­ce-va­ri­ant som är snab­ba­re än gam­la M5 trots läg­re e ekt.

Nya BMW 5-se­rie nns till för­sälj­ning re­dan nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.