INSIGNIA KOM­BI VÄX­ER PÅ LÄNG­DEN

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nya ge­ne­ra­tio­nen Opel Insignia har vi sett rul­la ute i tra­fik i un­ge­fär ett år. Då har det hand­lat om halv­kom­bi­ver­sio­nen. Kom­bin har lyst med sin från­va­ro – fram till nu.

Kom­bi­ver­sio­nen av Insignia har ald­rig va­rit känd som en stor­las­ta­re och det ser, av des­sa färs­ka spi­on­bil­der att dö­ma, ut som att nya Insignia Sports Tou­rer in­te strä­var e er att bli klas­sens last­vän­li­gas­te kom­bi. Trots hård ma­ske­ring kan vi se en kra igt slut­tan­de bakru­ta som ger kom­bi­ver­sio­nen li­te Shoo­ting Bra­ke-stuk. Men låt dig in­te lu­ras... Nya Insignia Sports Tou­rer är stör­re än sin fö­re­trä­da­re. Ax­elav­stån­det sägs växa med he­la tio cen­ti­me­ter för att in­nerut­rym­me­na ska bli mer till­tag­na än i dag. Om upp­gi en stäm­mer be­ty­der det ett av­stånd mel­lan hju­lax­lar­na som mä­ter he­la 284 cen­ti­me­ter, ett mått som är iden­tiskt med det som Sko­da Su­perb Com­bi har. Opel har näm­li­gen sik­tet in­ställt på att gö­ra Insignia till en Sko­da Su­perb-kon­kur­rent. Kanske även ba­ga­geut­rym­met som trots slut­tan­de bakru­ta (som även Sko­da har), kan mat­cha Tjec­ki­ens stolt­het i kom­bi­klas­sen.

Mo­tor­ut­bu­det till nya Insignia Sports Tou­rer kom­mer att ut­gö­ras av oli­ka ben­sin- och die­sel­ma­ski­ner för att till­ta­la en bred ska­ra spe­ku­lan­ter. En kom­man­de Opc-ver­sion med över 300 häst­k­ra er finns ock­så med i pla­ner­na men kom­mer nå­got se­na­re än öv­ri­ga mo­dell­ver­sio­ner. Så små­ning­om kom­mer även en ladd­hy­brid­ver­sion som skul­le kun­na bli en ny tjäns­te­bilsfa­vo­rit om någ­ra år.

Ti­di­ga­re spe­ku­la­tio­ner har me­nat att pre­miä­ren för nya Insignia i halv­kom­bi­ut­fö­ran­de är för­lagd till bil­sa­long­en i Frank­furt hös­ten 2017. Vi hop­pas att det in­te stäm­mer för det skul­le san­no­likt in­ne­bä­ra att kom­bi­ver­sio­nen som vi ser här i dag har pre­miär först i bör­jan av 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.