MERCA A KLASS BY­TER GE­NE­RA­TION

Bil - - FRAMVAGNEN -

Det känns näs­tan som i går, men det var det in­te. Vi sy ar för­stås på när da­gens Mer­ce­des A-klass pre­sen­te­ra­des. Då stod det 2012 i ka­len­dern och mo­del­len, som i och med da­gens ge­ne­ra­tion blev en mer kon­ven­tio­nell golf­klas­sa­re, är så­le­des nu­me­ra fy­ra år gam­mal. Än är det in­te dags för av­lös­ning, men den ti­den när­mar sig med storm­steg.

Nya A-klass byggs på Mfa2-platt­for­men som är Mer­ce­des vi­da­re­ut­veck­la­de va­ri­ant av da­gens Mfa-platt­form. Den in­ne­bär in­te ba­ra läg­re grund­vikt ut­an även för­be­re­del­se för and­ra driv­li­nor än de kon­ven­tio­nel­la ben­sin- och die­sel­driv­na. Näs­ta ge­ne­ra­tion A-klass, den är­de, kom­mer att se värl­den som ladd­hy­brid och kanske ock­så som ren el­bil.

Ben­sin- och die­sel­mo­to­rer­na kom­mer dock att fin­nas kvar, men i form av en an­nan upp­ställ­ning. För­mod­li­gen är även tre­cy­lind­ri­ga va­ri­an­ter ak­tu­el­la.

Högst upp i nä­rings­ked­jan kom­mer en Amg-ver­sion att tro­na. Da­gens va­ri­ant bju­der på 381 häst­k­ra er, så bli in­te för­vå­nad om 400-val­len sprängs. Vem har sagt att häst­k­ra skri­get är över?

Stor­leks­mäs­sigt blir nya A-klass i pa­ri­tet med da­gens men med bätt­re in­te­ri­ö­ra ut­rym­men. Den­na för­vand­ling åstad­kom­mer Mer­ce­des ge­nom att gö­ra av­stån­det mel­lan hju­lax­lar­na läng­re, det vill sä­ga läng­re än de 269,9 cen­ti­me­ter som A-klass kan stolt­se­ra med i dag.

Ka­ross­mäs­sigt kan vi för­vän­ta oss for­mer mot­sva­ran­de da­gens ge­ne­ra­tions, men med vis­sa skill­na­der. Vec­ken på dörr­si­dor­na ser ut att va­ra kvar men i mju­ka­re ut­fö­ran­de och bak­luc­kans skär­ning är, som bil­der­na av­slö­jar, be­tyd­ligt mer prak­tiskt ut­förd. Den de­lar näm­li­gen re­spek­ti­ve bak­ljus i två hal­vor, till skill­nad mot i dag, vil­ket ger en bre­da­re bak­luc­ka.

Ut­ö­ver fem­dör­rars­ka­ros­sen får nya A-klass även en se­dan­ka­ross.

En hel del ut­veck­lings­ar­be­te kvar­står in­nan nya Mer­ce­des A-klass är re­do för de­but, nå­got som vi miss­tän­ker sker på bil­sa­long­en i Frank­furt hös­ten 2017, det vill sä­ga ba­ra ett par tim­mars Au­to­bahn-re­sa från Mer­ce­des hu­vud­kvar­ter i Stuttgart. Mark­nads­lan­se­ring­en bör där­med va­ra pla­ne­rad till de ti­di­ga må­na­der­na av 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.