JUKE FÅR KON­KUR­RENS

Bil - - FRAMVAGNEN -

Re­dan för två år se­dan lo­va­de Hyun­dai Ame­ri­cas CEO Da­ve Zuchowski att fö­re­ta­get skul­le kom­ma med en di­rekt ut­ma­na­re till Nis­san Juke i B-seg­men­tets crosso­verav­del­ning.

Och nu är den på gång och lär fin­nas till för­sälj­ning un­der 2017. Se­dan Juke gjor­de de­but och blev en så­dan suc­cé har det kom­mit fle­ra ut­ma­na­re, som Re­nault Cap­tur och Opel Mok­ka X.

Tro­li­gen kom­mer bi­len att an­vän­da sig av i20:s platt­form och and­ra de­lar från den­na samt den kom­man­de i30. E ersom kö­pa­re av den­na typ av bi­lar mest är in­tres­se­ra­de av de­sig­nen som så­dan kom­mer Hyun­dai ”Juke”-suv att er­bju­das bå­de som fram­hjuls­dri­ven och som AWD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.