”I Ma­roc­ko är även­ty­ren ovän­ta­de, pro­ble­men många, men hjäl­pen all­tid nä­ra.”

Bil - - FRAMVAGNEN -

en av At­las­ber­gens högs­ta top­par, Mgoun. Men vägen som i van­li­ga fall går en halv­mil ge­nom od­bäd­den är in­te tra ka­bel e er sky­fal­let och vi mås­te upp över en hög­pla­tå på 2 700 me­ter. Den vägen är i van­li­ga fall då­lig. Nu är den usel, bort­spo­lad, bit­vis helt bor­ta. Jag stan­nar med jäm­na mel­lan­rum för att yt­ta ste­nar, jäm­na till med föt­ter­na och ibland sli­ra på kopp­ling­en för att et­tan in­te är till­räck­ligt lågt väx­lad. Tills vägen in­te ens går att kö­ra med en jeep.

Men som ge­nom ett trollslag kom­mer den slit­na mi­ni­bus­sen från Ames­kar med tio unga poj­kar från byn, med spa­dar och hac­kor och en skott­kär­ra, och en typ för­man som först del­tar i väg­ar­be­tet men se­dan drar sig till­ba­ka för sin bö­nestund. E er en halv­tim­me kan vi ta oss vi­da­re. Spa­dar och bön i skön för­e­ning. Och ett par da­gar se­na­re är vägen som ny. Vi so­ver ett par nät­ter i kas­ban (bor­gen) Ben Mo­ro i Skou­ra. Räd­dat från ru­in till sti­ligt ho­tell. (Åk dit! Det är som att kli­va in i ”Tu­sen och en natt”) och sen ett par nät­ter i ro­bert.col­lin@a on­bla­det.se ksa­ren (en be­fäst by) Khor­bat i Ta­nej­dad, Vi bor i re­la­tiv lyx, gran­ne med by­bor­na som de gjort i 1 000 år.

Näs­ta dag är det pun­ka på hö­ger fram. Ma­roc­ko = punk­te­ring. Det är ofrån­kom­ligt. Men när jag tar fram (den per­fek­ta!) re­ser­ven från sitt fack un­der ba­ga­ge­rums­gol­vet är det helt sön­der­kört i si­dan och tomt på lu .

Tur att vi in­te är up­pe i ber­gen el­ler ute i ök­nen.

En gum­mi­gub­be drar ut spi­ken ur fram­hju­let och sät­ter på en lag­lapp, och gör en ex­tremt pro­vi­so­risk nöd­re­pa­ra­tion av re­ser­ven på sam­ma sätt. Han vill ha mot­sva­ran­de 22 kro­nor. Får 30 och är super­nöjd.

Sen fort­sät­ter vi mot oa­sen Mer­zou­ga med de största sand­dy­ner­na i nord­väst­ra Sa­ha­ra. Kör fast i san­den. Får hjälp. Upp­täc­ker en pys­pun­ka i hö­ger bak. Får lu .

I Ma­roc­ko är även­ty­ren ovän­ta­de, pro­ble­men många, men hjäl­pen all­tid nä­ra. Även i ök­nen el­ler på bergs­vä­gen, där man in­te sett en mulås­na på tim­mar.

Mej­la:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.