Där­för blev han ett vild­svin. Och dog.

Bil - - FRAMVAGNEN -

som blev påkörd på E6 vid Kungsbacka först ett miss­tänkt vild­svin? Var­för var han över hu­vud ta­get där? Och var­för blev han påkörd?

För­un­der­sök­ning­en på­går, med sed­van­lig sek­re­tess, men än så länge an­ser jag att den hu­vud­miss­tänk­te till döds­o­lyc­kan är po­li­sens nya or­ga­ni­sa­tion.

Olyc­kan in­trä ade vid ni­o­ti­den på kväl­len den 4 oktober, mel­lan Fril­le­sås och Fjärås.

En kvin­na kom­mer kö­ran­de norrut. Ser en mörk­lagd bil i vägre­nen, vä­jer ut åt väns­ter, om det skul­le rå­ka nnas nå­gon män­ni­ska runt bi­len. Men pre­cis när hon pas­se­rat den stil­lastå­en­de bi­len smäl­ler det till. Kvin­nan styr ut på vägre­nen och stan­nar e er hund­ra me­ter.

Hon går ur bi­len och ser att den är re­jält ska­dad väns­ter fram. Då ring­er hon po­li­sen. Och kopp­las till den nya cent­ra­li­se­ra­de led­nings­cen­tra­len i Gö­te­borg. Och sä­ger som det är. Att hon kört på nå­got som hon ald­rig hann se, va­re sig fö­re el­ler e er smäl­len.

”Det kan ha va­rit ett vild­svin. Och dom är far­li­ga när de är ska­da­de. Gå in­te och le­ta”, sä­ger po­li­sen i te­le­fon. ”Vi skic­kar bär­ga­re och lar­mar ut en jä­ga­re för att sö­ka upp det ska­da­de dju­ret.”

är kvin­nans bil las­tad på bär­ga­ren, po­li­sen som ock­så kom­mit åker i väg sam­ti­digt med bär­ga­ren, och just då kom­mer

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.