Kör dub­bat för att få stopp på bi­len

Bil - - FRAMVAGNEN - Dub­bat Odub­bat nor­diskt Odub­bat cen­tra­leu­ro­pe­iskt

en hel del läsar­mejl sen vi pub­li­ce­ra­de A on­bla­dets sto­ra vin­ter­däck­s­test på nä­tet för ett par vec­kor se­dan. Någ­ra hand­lar om de cen­tra­leu­ro­pe­is­ka däc­ken. Nå­gon tyc­ker att de är ut­märk­ta om bi­len har en stark mo­tor, för sta­bi­li­te­ten. And­ra att de in­te ens bor­de va­ra god­kän­da som vin­ter­däck.

Jag hål­ler med om att au­to­bahn­däc­ken är in­te ba­ra us­la på vin­ter­väg­lag, de är dess­utom far­ligt på/av. På as­falt går de som ett som­mar­däck, och i skug­gan i kur­van där vatt­net fru­sit till is för­lo­ras allt grepp på bråk­de­len av en se­kund. Däc­ket var­nar ald­rig och ger in­te fö­ra­ren en chans att kla­ra av si­tu­a­tio­nen.

li­ten illustration som vi­sar de oli­ka däck­ty­per­nas broms­för­må­ga på is. Det all­ra far­li­gas­te väg­la­get. Jag har valt däck från Con­ti­nen­tal, som till­ver­kar ut­märk­ta däck i de oli­ka ka­te­go­ri­er­na.

Ta­bel­len vi­sar broms­sträc­kan för de oli­ka däc­ken och hur fort de odub­ba­de kör när de dub­ba­de däc­ken re­dan fått stopp på bi­len.

Om has­tig­he­ten är 110 km/h ru­sar Au­to­bahn­däc­ket vi­da­re i nä­ra 70 km/h när dubb­däc­ket fått stopp på bi­len. För­bju­da är nog en bra idé. 33 km/h 25 km/h

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.