F

Bil - - PROVKÖRT -

ör Re­nault är den fa­mil­je­o­ri­en­te­ra­de MPV-DE­sig­nen mer be­ty­del­se­full är för and­ra till­ver­ka­re. Re­nault Espa­ce var till­sam­mans med Chrys­ler Voya­ger värl­dens förs­ta fa­mil­je­buss. Med Twingo och Scenic tog man hög­bygg­da for­mer till nya bil­klas­ser. Att över­ge kon­cep­tet skul­le va­ra ge­nant för frans­män­nen.

I stäl­let har man gett nya Scenic en egen twist, med in­te så li­te suv-kryd­da i de­sig­nen. Ka­ros­sen är helt ny och det jag först läg­ger mär­ke till är de sto­ra hju­len. Stan­dard på al­la versioner är 20 tums hjul med gans­ka sma­la däck i for­ma­tet 195/55. Mark­fri­gång­en är 18 cen­ti­me­ter, 4-5 cen­ti­me­ter mer än nor­malt på en fa­mil­je­bil i klas­sen.

Men in­vän­digt är det tvek­löst en MPV. Bakom rat­ten in nner sig näs­tan en käns­la av spår­vagn med sto­ra främ­re si­doru­tor skil­da från vindru­tan med trådsma­la tak­stol­par. Ut­rym­me­na är sto­ra. Bas­mo­del­len är fem­sit­sig, men hit upp till Sve­ri­ge kom­mer ba­ra den sju­sit­si­ga Grand Scenic att im­por­te­ras.

Kan in­di­vi­dan­pas­sas

Pre­cis som öv­ri­ga nya Re­nault­mo­del­ler kan bi­len ”skräd­dar­sys”. Dis­play­er, kö­re­gen­ska­per och ra­der av kom­fort­funk­tio­ner ställs in pre­cis som du vill ha det. Per­son­li­gen tyc­ker jag det har gått över­styr. En män­ni­ska med så­da­na här kon­troll­be­hov bor­de in­te kö­pa en Re­nault, han bor­de upp­sö­ka lä­ka­re.

De tre sä­te­na i mitt­ra­den är in­di­vi­du­ellt fäll- och skjut­ba­ra. Tur är det, för benut­rym­met är mi­ni­malt i tred­je ra­den. Dels krävs ck­knivs­fäll­ning av be­nen, dels är det på hå­ret att föt­ter­na får plats. Om man in­te på­pass­ligt i för­väg har am­pu­te­rat be­nen mås­te mitt­ra­dens

Bakom rat­ten in­fin­ner sig näs­tan en käns­la av spår­vagn.

18 cen­ti­me­ters markfrigång ger en viss suv­käns­la.

Grand Scenic bju­der på ett re­jält last ut­rym­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.