På öst­fron­ten

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: JONAS BORGLUND FOTO: FORD

An­sikts­ly a Ford Kuga körs från Aten i Gre­kland till Nord­kap i Nor­ge. Vi tar en prov­tur ge­nom Ser­bi­en och Kro­a­ti­en. Ny­he­ter­na är bland an­nat en ny 1,5-li­ters die­sel­mo­tor med 120 häst­k­ra er och en stor grill som för tan­kar­na till sto­re­bror Ed­ge.

Mo­tor­vä­gen vi kör på är spikrak och den ser­bis­ka om­giv­ning­en platt och trist. Vår fyr­hjuls­driv­na Kuga kno­tar på ut­an be­svär. All­hjuls­driv­ning­en har upp­gra­de­rats till I-AWD som den re­dan he­ter i Mon­deo. Sy­ste­met ju­ste­rar kra (på 20 mil­li­se­kun­der) till det hjul som be­hö­ver det mest och op­ti­me­rar fram­kom­lig­het spe­ci­ellt på ha­la vägar. Här nns ock­så Tor­que Vecto­ring Con­trol som lätt bromsar in­ner­hju­len vid kurv­tag­ning.

Nytt i Kuga är ock­så Sync 3 som är det se­nas­te vad gäl­ler röst­styr­ning (på svens­ka) och upp­kopp­ling av smar­ta te­le­fo­ner. Även Acti­ve Ci­ty Stop (au­tobroms) har setts över och fun­ge­rar nu i has­tig­he­ter upp till 50 km/h mot ti­di­ga­re 30. I övrigt har in­red­ning­en snyg­gats till med bland an­nat ny mitt­kon­sol och nya mer an­vän­dar­vän­li­ga knap­par och reg­lage. Väl­kom­met är ratt­vär­me, och par­ke­rings­hjälp för den som in­te kan rat­ta själv, och hand­kryc­kan till par­ke­rings­brom­sen är ty­värr er­satt med elektrisk di­to.

Den största för­änd­ring­en ut­se­en­de­mäs­sigt hit­tar vi i fron­ten som bli­vit mer Ed­ge-in­spi­re­rad med stor grill och nya, ad­ap­ti­va strål­kas­ta­re som de­tek­te­rar om­gi­van­de ljus och för­hål­lan­den. Ljus ödet ju­ste­ras i sju oli­ka ljus­bil­der be­ro­en­de av has­tig­het, rat­tut­slag och av­stånd till fram­för­va­ran­de. Bak­lju­sen och bak­luc­kan har ny de­sign, och kan öpp­nas elekt­riskt.

Åker in i dim­man

Vi når ho­tel­let i Sla­von­ski Brod. Mid­dag med gott kro­a­tiskt röd­vin och sömn. Dag två bör­jar det bli kris. Mås­te fo­to­gra­fe­ra bi­len, nå­got som knappt lå­ter sig gö­ras på mo­tor­väg e ersom det är för­bju­det att

Den största för­änd­ring­en ut­se­en­de­mäs­sigt hit­tar vi i fron­ten som bli­vit mer Ed­ge-in­spi­re­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.