OM­TAG

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: FOTO:

Med nya XLV (för­kort­ning av ex­ci­ting smart Li­fe­sty­le Ve­hic­le) hop­pas Ssang­yong bli li­ka lyc­ko­sam­ma på den svens­ka mark­na­den som lands­män­nen Hyun­dai och Kia. Men vis­sa de­tal­jer sak­nas för att suc­cén ska kun­na an­ses va­ra gi­ven.

PEO KJELLSTRÖM EMMY LIE VILSSON ag är så gam­mal i går­den att jag var med re­dan förs­ta gång­en Ssang­yong för­sök­te ta Sve­ri­ge med storm. Det gick så­där.

Nu är det dags igen. Nya fris­ka in­sat­ser av danskäg­da fa­mil­je­fö­re­ta­get Nic Christi­an­sen Group i Kö­pen­hamn. Det svens­ka hu­vud­kon­to­ret lig­ger dock på and­ra si­dan sun­det, i Mal­mö.

Ny­li­gen in­tro­du­ce­ra­des Ssang­yong Ti­vo­li som den förs­ta bi­len i den nya o en­si­ven. Och nu, ba­ra nå­gon må­nad se­na­re, är det dags för XLV.

Jag vet in­te var­för Ssang­yong väl­jer att kal­la bi­len XLV i stäl­let för Ti­vo­li XLV, och de ver­kar in­te ha nå­got bra svar på det i al­la fall. I eng­land he­ter bi­len Ti­vo­li XLV vil­ket för­kla­ras med sto­ra fram­gång­ar för Ti­vo­li och att de vill ri­da på det när det gäl­ler nam­net.

På tal om nam­net är det ett av Ssan­gyongs sto­ra pro­blem. Har folk hört det över hu­vud ta­get så för­knip­pas det med en av världs­hi­sto­ri­ens all­ra fu­las­te bi­lar, Ro­di­us.

Till kun­der som kän­ner sig tvek­sam­ma har för­säl­jar­na där­för fått or­der om att först och främst pla­ce­ra dem bakom rat­ten så de får kö­ra. Och vad får de upp­le­va då? Jo tack, en gans­ka hygg­lig kör­upp­le­vel­se som in­te di­rekt an­das 2016, men i al­la fall. In­vän­digt är det hård­plast som gäl­ler. Men in­stru­men­te­ring­en är helt okej, man skul­le kun­na kal­la den tid­lös och det nns ett av­last­nings­fack i mitt­kon­so­len. Det är ovan­ligt i dag.

JÄ­ven pas­sa­ge­ra­ren fram har ett li­tet öp­pet fack att fyl­la med pry­lar som mo­bil och kanske plån­bok, el­ler i al­la fall kre­dit­korts­hål­la­re.

Ben­sin­mo­torn pig­gast

Kör­ning­en är in­te di­rekt un­der­hål­lan­de även om äd­ring­en upp­levs som gans­ka hård, i al­la fall för att va­ra en suv.

Ben­sin­mo­torn i vår prov­kör­nings­bil känns gans­ka pigg och va­ken med si­na 128 häst­k­ra er. Die­sel­mo­torn på 115 häs­tar som vi ock­så pro­va­de är dock in­te så kul då den sak­nar vrid­mo­ments­knu en i läg­re varv­tal som vi är va­na vid från and­ra die­sel­mo­to­rer. Die­seln är ock­så mer hög­ljudd än ben­si­na­ren.

Jag sit­ter bra i fram­sto­len som oav­sett vil­ken ut­rust­ningsni­vå du väl­jer är ma­nu­ellt in­ställ­nings­bar. El-sto­lar är in­te på agen­dan.

Bak är det myc­ket gott om plats för två pas­sa­ge­ra­re. En tred­je på mit­ten­sä­tet har pro­blem med helt plan sitt­dy­na och en kar­dan­tun­nel i mit­ten.

Ba­ga­geut­rym­met då? Hu­vud­sa­ken med bi­len kan man sä­ga.

Det är rym­ligt, 720 li­ter, ut­an att bak­sä­tet fällts. Med sto­lar­na ne­re blir det 1 440 li­ter vil­ket är okej men ing­et märk­vär­digt gente­mot kon­kur­ren­ter­na.

Last­gol­vet bak är höj- och sänk­bart men nytt­jar du det­ta till ful­lo blir det en hög kant upp till bak­sä­tet.

I ba­ga­geut­rym­met nns ock­så vas­sa kro­kar för att hänga mat­kas­sar i. An­vän­der du plast­kas­sar kom­mer de snabbt att sli­tas i styc­ken. Li­te läng­re ned i utrym­met nns smar­ta resårband så man kan klämma fast sa­ker man in­te vill ska ha­sa om­kring.

Ett elut­tag nns där ock­så och an­vän­der man sig av dub­bel­kopp­ling­ar nns det nio oli­ka ut­tag men då gäl­ler att du valt en dy­ra­re ut­rust­ningsni­vå som SE el­ler EX.

Sak­nas en del

Ssang­yong häv­dar att XLV är bil­lig och att de bor­de ta mer be­talt för den men in­te kan på grund av att

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.