Först i kla

Bil - - PROVKÖRT - TEXT OCH FOTO: HANS HED­BERG

Mo­del X de­lar 30 pro­cent av tek­ni­ken med se­da­nen Mo­del S – driv­li­nor­na är i prin­cip den­sam­ma. Ka­ros­sen hos Mo­del X är ”suv­lik­nan­de”, men det slim­ma­de lätt in­ställ­sam­ma form­språ­ket är snällt och oförarg­ligt, mot­sa­ten till värsting­bes­tar­na från BMW M och Mer­ce­des-amg. Känns be­fri­an­de och helt klart mo­dernt även om de­sig­nen knap­past kan kal­las iko­nisk. Mr Elon Musk, grun­da­ren och bos­sen hos Tes­la Mo­tors har en klar mål­bild med fö­re­ta­gets pro­duk­ter, och även med nya Mo­del X drar man ner bral­lor­na på de eta­ble­ra­de tys­ka pre­stige­mär­ke­na. Va­re sig Au­di, BMW el­ler Mer­ce­des har nå­gon el­dri­ven suv i pi­pe­li­ne. Ba­ra det känns re­nan­de på nå­got vis.

Egen dörr­lös­ning

Fjärr­kon­trol­len och start­nyc­keln i form av en mi­ni-mo­del X öpp­nar dör­rar­na via touch­funk­ton. In­nan vi drar iväg mås­te in­te­ri­ö­ren och re­sul­ta­tet av den tek­nis­ka pack­ning­en stu­de­ras. Näs­tan som en konst­när­lig art per­for­man­ce gli­der bak­dör­rar­na upp i skyn, må­sving­e­dör­rar som Tes­la döpt till ”falkvingsdör­rar” och ger till­trä­de till de bå­da bak­sä­tes­ra­der­na. Test­la­get vän­tar på att se hur kon­struk­tio­nen fun­ge­rar vin­ter­tid, det gäl­ler att so­pa bort all snö som fal­lit på ta­ket un­der nat­ten, an­nars ram­lar allt ner i ku­pén. Även reg­ni­ga da­gar får man räk­na med att det är fritt fram för vä­der och vind ner i bak­sä­tet. Dörr­öpp­nan­det tar sex se­kun­der, kan kän­nas länge

Tes­la Mo­del X är en kax­ig fi­gur i suv-seg­men­tet, som vän­der upp och ner på en hel del be­grepp och för­do­mar. Men det kos­tar att åka stort och mil­jö­vän­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.