Ssen

Bil - - PROVKÖRT -

när da­gis­bar­nen vill ru­sa ut till kom­pi­sar­na. Sen­so­rer kän­ner av hur myc­ket plats det nns i sid- och höjd­led för att öpp­na dör­rar­na, ex­em­pel­vis på trånga par­ke­ring­ar el­ler i lå­ga ga­rage. Tilläggs­kost­na­den 43 400 kro­nor kö­per två ex­tra upp­fäll­ba­ra sitt­plat­ser i ba­ga­geut­rym­met, en per­fekt plats för barn. Vux­na får plats men då får sit­sar­na i mel­lan­ra­den skju­tas fram – elekt­riskt för­stås – och på läng­re sträc­kor är plat­ser­na ing­et att re­kom­men­de­ra. En sex­sit­sig va­ri­ant nns ock­så, kos­tar 32 600 kro­nor ex­tra. Med en­bart fem sitt­plat­ser är ba­ga­geut­rym­met bak re­kor­der­ligt och un­der den slut­tan­de front­hu­ven nns yt­ter­li­ga­re smugg­lar-/ba­ga­ge­rum.

Ing­et knirr och knarr

Kom­for­ten i de se­pa­ra­ta bak­sä­te­na är bra, och sma­la föns­ter i falk­dör­rar­nas tak­del ger fu­tu­ris­tisk ut­sikts­käns­la. Fram­sto­lar­nas bak­si­dor i högglan­sig plast ger as­so­ci­a­tio­ner till åkattrak­tio­ner­nas sitt­bän­kar på nö­jes­fält. Ty­värr sak­nas för­va­rings­fack för bak­sä­tes­fol­ket på sä­tes­ryg­gar­na. Och tred­je ra­den mås­te fäl­las/ re­sas ma­nu­ellt via en gömd lås­knapp längst upp på ryg­gar­na.

Kva­li­tets­in­tryc­ket är gott, det mesta sit­ter fast och ing­et knirr kom­mer från in­red­nings­de­tal­jer­na. In­stru­ment­brä­dan do­mi­ne­ras av mitt­kon­so­lens stå­en­de 17-tums­skärm som är själ­va na­vet i kom­mu­ni­ka­tio­nen med Mo­del X. Hand­ha­van­det krä­ver öv­ning, in­kör­ning och öp­pet sin­ne­lag – är du av ba­kår­strä­var­typ är Tes­la ing­et för dig.

På fö­rar­plats är det ba­ra att tryc­ka på bromspe­da­len så stängs fö­r­ar­dör­ren au­to­ma­tiskt – bi­len är re­do för att kö­ra iväg. Men sä­ker­hets­bäl­tet får du snö­ra på dig själv. Vindru­tan sägs va­ra bil­värl­dens största och går he­la vägen upp ovan­för fö­ra­ren, och ökar på Blixt Gor­don-fe­e­ling­en

Un­der hu­ven kan lättåt­kom­ligt bagage ru­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.