2. Vä­ge­gen­ska­per

Bil - - KONSUMENT -

byg­ga ett sä­kert be­te­en­de krävs grepp på bå­da bi­lens ax­lar. Det krävs att däc­ket grep­par så­väl vid ac­ce­le­ra­tion som vid in­broms­ning, så­väl med ra­ka hjul som när vi styr.

Ett rik­tigt bra däck ba­lan­se­rar sitt grepp mel­lan fram- och bak­hjul, när grep­pet går för­lo­rat sker det grad­vis. Pi­rel­lis nor­dis­ka dubb­fria däck upp­vi­sar just ett så­dant be­te­en­de på al­la tre un­der­la­gen, vil­ket är ovan­ligt. Okej, det ska tilläg­gas att Ice Zero FR, som det he­ter, in­te kom­mer i när­he­ten av det na upp­trä­dan­de som de mel­la­neu­ro­pe­is­ka dubb­fria däc­ken upp­vi­sar på vått. Men trots att Pi­rel­li-däc­ket mås­te ha ett mju­ka­re möns­tergum­mi för att byg­ga grepp, så kla­rar det sig li­ka bra som de bäs­ta dubb­däc­ken på vått och det är testets bäs­ta däck to­talt på snö och bäs­ta nor­dis­ka dubb­fria på is. Ba­lan­se­rat, tryggt och snabbt – ut­an att nå­gon­sin för­sät­ta oss i märk­li­ga si­tu­a­tio­ner.

Vad vi in­te vill se är ett däck som går rik­tigt snabbt, men ut­an ba­lans. Där vår fram­hjuls­driv­na test­bil tillåts ac­ce­le­re­ra och sty­ra med klock­ren skär­pa, men där bak­vagns­grep­pet sak­nas för att byg­ga ba­lan­sen som krävs. Re­sul­ta­tet blir då yvi­ga bak­vagns­kast som kom­mer hipp som happ, även för en ex­tremt trä­nad fö­ra­re. Svår­kon­trol­le­rat, oba­lan­se­rat och långt ifrån tryggt i sitt upp­trä­dan­de. Bridgesto­nes dub­ba­de No­ran­za vi­sa­de upp pre­cis det här be­te­en­det på bå­de is- och snö­ba­nan och vi tyc­ker det är rik­tigt då­ligt.

Vi tar ett hel­hets­grepp kring däc­ken och tes­tar dem på al­la un­der­lag. Ba­ra för att det he­ter vin­ter­däck in­ne­bär det ju in­te att däc­ken rul­lar på snö och is he­la ti­den, sna­ra­re tvärtom. Bort­sett från Norr­lands in­land, där för­hål­lan­den bru­kar va­ra sta­bi­la, så bju­der vin­ter­vä­gar­na i vårt av­långa land på al­la ty­per av un­der­lag.

Al­la däc­ken be­döms mot sam­ma re­fe­rens och med sam­ma po­ängska­la vil­ket in­ne­bär att al­la re­sul­tat är rakt jäm­för­ba­ra mot varand­ra – oav­sett om det hand­lar om dub­bat, nor­diskt el­ler cen­tra­leu­ro­pe­iskt dubb­fritt.

Snö- och is­tes­ter­na körs på ba­nor i Saa­ri­säl­ke i nor­ra Fin­land som lig­ger i höjd med Abi­sko i Sve­ri­ge. Våt­tes­ter­na körs på en as­falts­ba­na med kon­trol­le­rad vä­ta i Gisla­ved, Pi­rel­li Goody­e­ar Con­ti­nen­tal Pi­rel­li Goody­e­ar No­ki­an Con­ti­nen­tal Sa­va Fal­ken Gisla­ved No­ki­an Bridgesto­ne Con­ti­nen­tal Bridgesto­ne Miche­lin Yo­ko­ha­ma Hi­fly Ling­long det vill sä­ga att be­lägg­ning­en be­vatt­nas kon­stant. Is- och snöpre­stan­da får po­äng ut­i­från ska­lan 20-0 me­dan bar­mark­se­gen­ska­per­na be­döms ut­i­från en ti­o­gra­dig ska­la. Det­ta för att vi vär­de­rar vin­te­re­gen­ska­per­na hög­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.