3. Vat­ten­pla­ning

Bil - - KONSUMENT -

tes­ter vi­sar upp en be­tyd­ligt stör­re kly a mel­lan de bra och de mind­re bra pre­ste­ran­de däc­ken än vad som är bruk­ligt. Lik­som vid al­la ti­di­ga­re tes­ter så är de mel­la­neu­ro­pe­is­ka däc­ken bäst i det här del­testet och i år är det Miche­lin Al­pin 5 som vi­sar sig va­ra bäst, tätt följd av Con­ti­nen­tal Con­tiwin­ter­con­tact TS860.

Des­sa två vi­sar sig va­ra helt i en klass för sig själ­va, med en pre­stan­da­ni­vå som föl­jer den se­dan ti­di­ga­re eta­ble­ra­de pre­stan­da­ni­vån för de bäs­ta mel­la­neu­ro­pe­is­ka däc­ken.

Men hop­pet ner till res­ten är klart stör­re än vad det bru­kar va­ra, de bäs­ta dubb­däc­ken bru­kar pre­ste­ra bätt­re. Nu är det Pi­rel­lis dub­ba­de och det mel­la­neu­ro­pe­is­ka låg­pri­sal­ter­na­ti­vet Hi­fly som pla­ce­rar sig e er tä­ten i re­sul­tat-lis­tan – men det skil­jer näs­tan 15 km/h i prestanda.

Ex­tra an­märk­nings­värt att just Hi­fly pre­ste­rar så då­ligt trots att det kon­struk­tions­mäs­sigt bor­de ha en för­del vid just vat­ten­pla­ning. De mel­lan-eu­ro­pe­is­ka däc­ken har hår­dast möns­tergum­mi och mest öpp­na ka­na­ler i mönst­ret, där­med de­for­me­ras in­te möns­tergum­mit li­ka myc­ket och mer vat­ten får plats.

De dub­ba­de däc­ken ska pla­ce­ra sig på mitt­fäl­tet. De är mju­ka­re än nyss nämn­da däck­typ, men hår­da­re än de nor­dis­ka dubb­fria däc­ken och det räc­ker för att vatt­net ska få bätt­re plats.

Sämst ska de nor­dis­ka dubb­fria däc­ken va­ra. De­ras möns­ter är be­tyd­ligt mju­ka­re, vil­ket är ett krav för att kun­na byg­ga is- och snö­grepp ut­an dub­bar. Det­ta gör att mönst­ret de­for­me­ras enkla­re och det tä­ta­re mönst­ret ger li­te ut­rym­me för vat­ten. Men det är tyd­ligt att des­sa te­o­re­tis­ka normer in­te till ful­lo går att ap­pli­ce­ra på vår verk­lig­het, vil­ket re­sul­ta­ten tyd­ligt vi­sar.

Vi ska tilläg­ga att ett bra vat­ten­pla­nan­de däck även kla­rar slask­pla­ning bra. Vid de tes­ter vi ge­nom­fört un­der årens lopp har re­sul­ta­ten vi­sat sig va­ra sam­stäm­mi­ga.

Testet körs på en rak­sträc­ka med kon­trol­le­rad vä­ta, vat­ten­dju­pet är kon­stant nio mil­li­me­ter och bi­len är spår­bun­den för att al­la test­däc­ken ska gå i ex­akt sam­ma spår. Mät­vär­de­na re­gi­stre­ras un­der ac­ce­le­ra­tion och vat­ten­pla­ning­en in­trä ar när driv­hjuls­grep­pet går för­lo­rat. Mät­ning­en av­bryts när de spin­nan­de hju­len ro­te­rar 15 pro­cent snab­ba­re än bi­lens fak­tis­ka has­tig­het. Miche­lin Con­ti­nen­tal Pi­rel­li Hi­fly Con­ti­nen­tal Fal­ken Ling­long Goody­e­ar Bridgesto­ne Goody­e­ar Sa­va Gisla­ved Pi­rel­li No­ki­an Bridgesto­ne Yo­ko­ha­ma Con­ti­nen­tal No­ki­an

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.