4. Un­dan­ma­nö­ver­test

Bil - - KONSUMENT -

de bra och då­li­ga däc­ken är stör­re än vad vi vant oss vid un­der de se­nas­te åren. Bland era av de nor­dis­ka dubb­fria däc­ken märks ett tyd­ligt mju­ka­re och svam­pi­ga­re be­te­en­de som ger däck­ty­pen då­lig pre­ci­sion, dessvär­re åter nns sam­ma be­te­en­de hos någ­ra av de dub­ba­de däc­ken. Det­ta trots att dubb­däc­kens kon­struk­tion är hår­da­re för att ska­pa en bra bas för att själ­va dub­ben ska kun­na ar­be­ta bra. De mel­la­neu­ro­pe­is­ka däc­ken är bäst, men ba­ra pre­mi­um­däc­ken.

Det värs­ta som kan hän­da ge­nom älg­testet är att bak­vag­nen kas­tas ut i yvi­ga slad­dar, nå­got som sker med dub­ba­de Fal­ken, No­ki­an och Goody­e­ar. Ling­long där­e­mot pre­ste­rar bra, men test­fö­ra­ren und­rar var­för han in­te hör dub­bar­na. Ett tyd­ligt tec­ken på att dubb­ver­kan är mi­ni­mal, vil­ket även vi­sa­de sig vid is­tes­ter­na. Mel­la­neu­ro­pe­is­ka Con­ti­nen­tal Con­tiwin­ter­con­tact TS860 kla­rar älg­testet bäst av al­la. 3m Con­ti­nen­tal Miche­lin Con­ti­nen­tal Ling­long Bridgesto­ne Hi­fly No­ki­an Con­ti­nen­tal Pi­rel­li Sa­va Goody­e­ar No­ki­an Pi­rel­li Fal­ken Gisla­ved Goody­e­ar Bridgesto­ne Yo­ko­ha­ma

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.