5. Komfort

Bil - - KONSUMENT -

ham­nar tre nor­dis­ka dubb­fria däck i top­pen. Det skil­jer mar­gi­nellt mel­lan dem, men ald­rig så myc­ket att det blir tal om att sä­ra på dem i re­sul­tat­lis­tan. Goody­e­ar-däc­ket är tyst, men er­bju­der å and­ra si­dan in­te fullt li­ka n styr­käns­la som Con­ti­nen­tal. Sa­va-däc­ket er­bju­der en jämn­hög pre­sta­tions­ni­vå fullt i klass med ny­li­gen nämn­da ut­ma­na­re.

De mel­la­neu­ro­pe­is­ka däc­ken blan­dar högt och aning­en läg­re när det kom­mer till re­sul­tat vid vå­ra tio oli­ka test­punk­ter. Ge­ne­rellt sett så har de möj­lig­het att er­bju­da ett näst in­till som­mar­däckslikt be­te­en­de i form av styr­käns­la, rikt­nings­sta­bi­li­tet och ljud­ni­vå på slät as­falt – på den sist­nämn­da punk­ten bru­kar de va­ra grymt bra. Men de lå­ter mer och slår hår­da­re över gröv­re un­der­lag och stör­re ojämn­he­ter. Även på grus­vä­gar­na bru­kar de va­ra li­te säm­re, helt en­kelt för att det känns som att de yter ovan­på un­der­la­get.

Dubb­däc­ken lå­ter li­te mer och det är egent­li­gen den punk­ten som drar ner seg­men­tet pla­ce­rings­mäs­sigt un­der de nor­dis­ka och mel­la­neu­ro­pe­is­ka dubb­fria däc­ken. Con­ti­nen­tal och Goody­e­ar är de bäs­ta dubb­däc­ken i testet.

Komfort är den en­da de­len av testet som är av rent sub­jek­tiv ka­rak­tär. Vi har för­sökt att byg­ga in ob­jek­ti­va mät­vär­den såsom ljud­mät­ning, men ut­an att nna en god­tag­bar re­pe­ter­bar­het i mät­me­to­den. Så i stäl­let fal­ler an­sva­ret helt på test­fö­ra­ren att hö­ra och kän­na de skill­na­der som nns.

För att un­der­lät­ta verk­sam­he­ten så an­vänds re­fe­rens­däc­ket itigt även här och vi kör bå­de på Björkvik Ring samt på lands­vä­gar­na runt om i Sörm­land.

Be­döm­ningsmal­len byg­ger på en lis­ta med tio punk­ter där var­je punkt gra­de­ras 1-10 samt kom­men­ta­rer till punk­ter­na. Vi är all­tid två i test­bi­len.

Gen­vä­gen till ett fram­gångs­rikt test är att kun­na re­pe­te­ra sitt be­te­en­de, allt­så att all­tid kö­ra li­ka­dant. Där­för an­vän­der vi oss av fart­hål­la­ren och det är sam­ma test­fö­ra­re som har kört al­la tes­ter se­dan 2001. Vi kör på bå­de as­falt och grus och vi för­sö­ker hit­ta så många oli­ka ty­per av kva­li­tet på un­der­la­get som möj­ligt. Con­ti­nen­tal Goody­e­ar Sa­va Pi­rel­li Con­ti­nen­tal Miche­lin No­ki­an Yo­ko­ha­ma Con­ti­nen­tal Goody­e­ar Gisla­ved Hi­fly Bridgesto­ne No­ki­an Pi­rel­li Fal­ken Bridgesto­ne Ling­long

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.