6. Rull­mot­stånd

Bil - - KONSUMENT -

att byg­ga på sin väle­ta­ble­ra­de kun­skap att byg­ga lätt­rul­lan­de däck. De­ras nor­dis­ka dubb­fria Hak­ka­pe­li­it­ta R2 är testets mest lätt­rul­lan­de, men ba­ra aning­en bätt­re än sin dub­ba­de mär­kes­bro­der i form av Hak­ka­pe­li­it­ta 8. Det­ta är an­märk­nings­värt då inga and­ra dubb­däck kom­mer i när­he­ten, men vi har tes­tat er ex­em­plar av No­ki­an­däc­ket och där­i­ge­nom står det bort­om allt tvi­vel – No­ki­an rul­lar lät­tast. Vil­ket de gjort i väl­digt många av vå­ra vin­ter­däck­tes­ter ge­nom åren.

Tyngst rul­lan­de är det mel­la­neu­ro­pe­is­ka låg­pris­däc­ket Hi­fly Win-tu­ri. Skill­na­den mel­lan No­ki­an och Hi­fly lig­ger på strax un­der åt­ta pro­cent i bräns­le­för­bruk­ning.

Vid vår test­kör­ning, som i sig är ex­tremt bräns­lesnål, blir skill­na­den 0,37 de­ci­li­ter per mil mel­lan No­ki­an och Hi­fly. Kanske in­te så myc­ket kan tyc­kas, men sett över en för­mo­dad livs­längd på vinterdäcken på fy­ra år och 3 000 mil – då är skill­na­den plöts­ligt up­pe i 111 li­ter bräns­le med den där lå­ga för­bruk­ning­en. Om din bil drar 0,9 li­ter i snitt i stäl­let för 0,45 – ja, då blir skill­na­den den dubb­la. Se­dan kan du mul­ti­pli­ce­ra med 13,39 re­spek­ti­ve 12,99 kro­nor per li­ter ben­sin el­ler die­sel (dags­no­te­ring när det­ta skrivs) för att se vad skill­na­den blir för dig. Och allt det­ta be­ror på hur lätt­rul­lan­de däc­ken är – ing­et an­nat. Och det är ba­ra den eko­no­mis­ka bör­dan. Lägg se­dan till den mil­jö­mäs­si­ga för­lus­ten som de tung­rul­lan­de däc­ken in­ne­bär. No­ki­an No­ki­an Sa­va Goody­e­ar Pi­rel­li Con­ti­nen­tal Bridgesto­ne Con­ti­nen­tal Bridgesto­ne Yo­ko­ha­ma Miche­lin Pi­rel­li Ling­long Fal­ken Gisla­ved Goody­e­ar Con­ti­nen­tal Hi­fly

Många in­stru­ment hjäl­per till för att få rätt testre­sul­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.