Små­växt STOR­SÄL­JA­RE

Bil - - BEGAGNAT - TEXT: FOTO:

Med V40-mo­del­len som kom 2012 vi­sa­de Vol­vo en helt ny, ag­gre­si­va­re si­da, men ock­så mer för­fi­nad. Nu änt­li­gen kun­de man va­ra med i mat­chen. El­ler? Den match som i hu­vud­sak spe­las av ak­tö­rer­na Au­di, BMW och Mer­ce­des.

JONAS BORGLUND GLENN LIND­BERG Det kanske kän­des li­te snöpligt för som­li­ga, el­ler sna­ra­re gans­ka många, att Vol­vo V50 gick i gra­ven. En om­tyckt bil i la­gom stor­lek för den lil­la fa­mil­jen. De ck väl­ja V60 istäl­let, en klart dy­ra­re bil, el­ler ett helt an­nat mär­ke. Nu har sam­ma sak skett med lång­li­va­de Vol­vo V70 som bytts ut mot den mer ärd­ful­la och dry­ga­re men in­te last­vo­lymsmäs­sigt stör­re – V90. Vol­vo sik­tar mot pre­mi­um. Det är där man vill va­ra och det är där man tjä­nar peng­ar – om bi­lar­na säl­jer. Och det gör de bätt­re än på länge. Vol­vo V40 säl­jer bra och låg på en sjät­te­plats i Sve­ri­ge 2015, e er tre and­ra Vol­vo-bi­lar och två Vw-bi­lar.

V40 är ing­en stor bil och rul­lar i det som kal­las Golf-klas­sen. Dessvär­re är den träng­re/ läg­re i bak­sä­te och lastut­rym­me än många and­ra, och en miss är att den in­te har tre­de­lat bak­sä­te i kon gu­ra­tio­nen 40-20-40. Man har istäl­let pri­o­ri­te­rat en slank tak­lin­je som ger bi­len en snit­si­ga­re och i mång­as ögon snyg­ga­re pro l. V40 är li­te mer få­fäng skul­le man kun­na sä­ga och de som får be­ta­la pri­set är allt­så bak­sä­tes­pas­sa­ge­rar­na, om de är långa. Fram sit­ter de esta som van­ligt ut­märkt i bra sto­lar med bra jus­ter­mån och nack­skyd­den är nu­me­ra juster­ba­ra och in­te i ett med sto­len.

Lätt i ste­get

In­stru­men­te­ring­en har pi ats till och ma­te­ri­a­len bli­vit na­re än i ti­di­ga­re S40/V50/ C30. In­stru­men­ten kan va­ra Tft-ba­se­ra­de (till­val) och går att by­ta lay­out på lik­som att väx­elspaksknop­pen kan va­ra be­lyst. Kos­ta­de 1 500 kro­nor ex ex­tra när bi­len var ny och det lå­ter coolt men ser i verk­lig­he­ten rätt ta igt plas­tigt ut.

Så till kö­re­gen­ska­per­na som Vol­vo häv­da­de var i par med BMW 1-se­rie. Det är de in­te, men väl så späns­ti­ga för en Vol­vo (bi­len byg­ger i mångt och myc­ket på sam­ma platt­form som Ford Focus). Den är kör­glad med spänst i ste­get och har in­ställ­bar trög­het för styr­ning­en i tre steg. Un­der po­pup-hu­ven med fot­gäng­ar­krock­kud­de nns en hop av mo­to­rer att väl­ja bland. Mins­ta die­seln och mest sål­da är 1,6 li­ter med 115

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.