Opel In­sig­nia – nu re­do för kom­bi­li­vet

Nya Opel In­sig­nia kom­mer nu som Sports Tou­rer, det vill sä­ga kom­bi.

Bil - - FRAMVAGNEN -

Den har bli­vit stör­re än sin fö­re­gång­a­re. Ty­värr vet vi in­te ex­akt hur myc­ket stör­re, åt­minsto­ne in­te of­fi­ci­ellt ef­tersom Opel in­te de­lar med sig av samt­li­ga siff­ror i dag. De hål­ler på dem till upp­vis­ning­en på Genè­vesa­long­en i mars.

Tre ex­te­ri­ö­ra mått bju­der Opel på, ax­elav­stån­det, spår­vid­den och höj­den. Sist­nämn­da mä­ter 148,3 cen­ti­me­ter och be­ty­der att bi­len har bli­vit tre cen­ti­me­ter läg­re. Ax­elav­stån­det har, pre­cis som på halv­kom­bin, ökat med he­la 9,2 cen­ti­me­ter vil­ket är bra för de in­te­ri­ö­ra ut­rym­me­na. 282,9 cen­ti­me­ter är det to­ta­la av­stån­det mel­lan hju­lax­lar­na. Spår­vid­den har ökat med 1,1 cen­ti­me­ter.

Pre­cis som på halv­kom­bin är kom­bi­ver­sio­nen ut­rus­tad med tek­nik av se­nas­te snitt, ex­em­pel­vis ak­tiv mo­tor­huv i alu­mi­ni­um – vil­ket mo­del­len är först med – Led-matrix­strål­kas­ta­re som pro­ji­ce­rar ljus­bil­den där den be­hövs och ut­an att blän­da an­nan tra­fik.

Mo­to­rer­na är än­nu in­te spe­ci­fi­ce­ra­de men en rad oli­ka ben­sin- och die­sel­mo­to­rer i kom­bi­na­tion med ma­nu­ellt el­ler au­to­ma­tiskt väx­la­de lå­dor är ak­tu­el­la vid lan­se­ring­en el­ler kort där­ef­ter. Au­to­mat­lå­dor­na är ny­ut­veck­la­de och åt­taste­ga­de.

Nya Opel In­sig­nia Sports Tou­rer har världs­pre­miär på bil­sa­long­en i Genè­ve.

Opel In­sig­nia bli mer prak­tisk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.