STÖLDER AV BILDELAR ÖKAR

Bil - - FRAMVAGNEN -

Bil­dels­stöl­der­na öka­de dra­ma­tiskt för­ra året. Un­der 2016 öka­de an­ta­let fall med 73 pro­cent jäm­fört med året in­nan. Det­ta en­ligt ny sta­tistik från Larm­tjänst, som sä­ger att or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het lig­ger bakom. Un­der 2016 har 3 333 stölder av na­vi­ga­tions­sy­stem, air­bags och hu­vud­strål­kas­ta­re rap­por­te­rats. Det är en ök­ning med 73 pro­cent se­dan för­ra året.

Sex av tio bil­dels­stöl­der sker från en BMW. Även Mer­ce­des, Vol­vo och Volks­wa­gen-bi­lar är ut­sat­ta. Li­gor­na har ti­di­ga­re va­rit mest ak­ti­va i Stock­holms­om­rå­det, men ef­ter Stock­holmspo­li­sens in­sats i vå­ras har de bör­jat spri­da sig i lan­det, fram­för allt i väst­ra Gö­ta­land och i Skå­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.