Klas­sisk nypre­miär

Land Ro­ver Clas­sic ska bör­ja byg­ga förs­ta ge­ne­ra­tio­nen Range Ro­ver. Men skyn­da på med din be­ställ­ning – det blir ba­ra tio ex­em­plar.

Bil - - FRAMVAGNEN -

Tyc­ker du att da­gens su­var in­te hål­ler måt­tet el­ler helt en­kelt ogil­lar mo­dern de­sign och tek­nis­ka ny­mo­dig­he­ter. Då kan du gläd­ja dig åt att Range Ro­ver av förs­ta ge­ne­ra­tio­nen åter­upp­står. Ja, i tio ex­em­plar vill sä­ga.

Bi­lar­na kom­mer re­no­ve­ras med ori­gi­nal­de­lar från 1970-ta­let, lac­kas i ku­lö­ren Ba­ha­ma Gold och kläd­seln kom­mer va­ra i ljus­brunt tyg. Mo­torn blir gi­vet­vis den gam­la V8:an på 3,5 li­ter och 132 häst­kraf­ter och kom­mer va­ra kopp­lad till en ma­nu­ell lå­da med fy­ra väx­lar. Driv­ning­en sker själv­klart på al­la fy­ra hjul. Det är allt­så den förs­ta ver­sio­nen av Range Ro­ver, med tre dör­rar, det hand­lar om. Bak­dör­rar­na kom först 1981.

Ar­be­tet ska gö­ras till­sam­mans med kun­den, en­ligt Land Ro­ver Clas­sic. Om det in­ne­bär att man som kö­pa­re även kom­mer att be­hö­va skra­pa rost fram­går dock in­te.

Pri­set på ny­gam­la Range Ro­vern kom­mer att va­ra över­kom­ligt då det är satt till 135 000 pund (när­ma­re 1,5 mil­jo­ner kro­nor).

Så går nyt­ta fö­re nö­je och eko­no­min in­te räc­ker rik­tigt he­la vägen är va­let en­kelt!

Gam­mal re­dan som ny.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.