Nya BMW 5-se­rie blir mer fa­mil­je­vän­lig

Nya BMW 5-se­rie ha­de som be­kant pre­miär i ok­to­ber 2016. För eu­ro­pe­isk del, in­te minst svensk, är det en an­nan ka­ross­form som loc­kar, näm­li­gen kom­bin, el­ler Tou­ring som BMW kal­lar si­na mer last­vän­li­ga mo­del­ler.

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nu är det dags för nya 5-se­rie Tou­ring att vi­sa upp sig, en bli­van­de tuff kon­kur­rent till bland an­nat Vol­vo V90, Mer­ce­des E-klass Kom­bi samt kom­man­de ge­ne­ra­tion av bå­de Au­di A6 Avant och Ja­gu­ar XF Sport­bra­ke.

5-se­rie Tou­ring ge­ne­ra­tion G31 är 494,2 cen­ti­me­ter lång vil­ket gör den 0,7 cen­ti­me­ter läng­re än se­dan­va­ri­an­ten och 3,5 cen­ti­me­ter läng­re än sin fö­re­gång­a­re, det vill sä­ga 5-se­rie Tou­ring ge­ne­ra­tion F11. Ax­elav­stån­det är 0,7 cen­ti­me­ter läng­re än hos fö­re­gång­a­ren och mä­ter, pre­cis som på se­da­nen, 297,5 cen­ti­me­ter från främ­re till bak­re hju­lax­el.

De in­te­ri­ö­ra ut­rym­me­na är bätt­re än hos fö­re­gång­a­ren, pre­cis som i se­da­nen, och BMW me­nar att den nå­got bre­da­re ka­ros­sen gör det möj­ligt att ha tre bil­barn­sto­lar mon­te­ra­de i bredd på ett sä­kert vis i bak­sä­tet. Benut­rym­me­na för pas­sa­ge­rar­na ska va­ra bätt­re än hos F11-ge­ne­ra­tio­nen.

Fy­ra oli­ka mo­to­ral­ter­na­tiv

Ba­ga­geut­rym­met har även det vux­it och rym­mer i nya ge­ne­ra­tio­nen mel­lan 570 och 1 700 li­ter sam­ti­digt som lastvik­ten har ökat med upp till 120 ki­lo (max 720-730 ki­lo be­ro­en­de på mo­dell­ver­sion). Ut­gå­en­de 5-se­rie Tou­ring rym­mer mel­lan 560 och 1 670 li­ter.

Nya BMW 5-se­rie Tou­ring pre­sen­te­ras med fy­ra oli­ka mo­to­ral­ter­na­tiv, två­li­ter­fy­ra och tre­li­ters­sexa i ben­sin- och die­selut­fö­ran­de, varav ett av dem er­bjuds i bå­de bak- och fyr­hjuls­dri­vet ut­fö­ran­de. Där­med är an­ta­let driv­li­ne­al­ter­na­tiv fem styc­ken. Samt­li­ga mo­to­rer är så klart Eu­ro 6-klas­si­fi­ce­ra­de, vil­ket al­la mo­to­rer i nya bi­lar nu­me­ra mås­te va­ra en­ligt lag.

Fler mo­to­ral­ter­na­tiv kom­mer att föl­ja, för­mod­li­gen en snål­ver­sion à la 520d Ef­fi­ci­ent­dy­na­mics Edi­tion samt ett ladd­hy­bri­dal­ter­na­tiv i 530e iper­for­man­ce.

Så små­ning­om kom­mer även en li­te stryk­tå­li­ga­re va­ri­ant av 5-se­rie Tou­ring, even­tu­ellt kal­lad 5-se­rie Ad­ven­tu­re, som mot­sva­rar Mer­ce­des E-klass All-ter­rain och Vol­vo V90 Cross Country.

Att ba­ra kun­na öpp­na bakru­tan är en snygg de­talj .

Nya kom­bi­mo­del­len ska bju­da på bätt­re in­nerut­rym­men än fö­re­gång­a­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.