TOYOTAYARIS FÅR NY MOTOR

Bil - - FRAMVAGNEN -

Trots att Toyo­ta Ya­ris upp­da­te­ra­des för­ra året in­ne­hål­ler årets upp­da­te­ring en ny de­sign, dess­utom in­tro­du­ce­ras ett nytt mo­to­ral­ter­na­tiv. Om man tit­tar på den ytt­re de­sig­nen på Ya­ri­sen har en del för­änd­rats. Fram­till finns nya Led-strål­kas­ta­re. Även gril­len är en aning för­änd­rad. Även de­sig­nen bak har änd­rats. Bakluc­kan är om­gjord så att bak­lju­sen kan bre­da ut sig över den. Lju­sen lys­diod­typ. Den sto­ra ny­he­ten för i år är att Toyo­ta in­tro­du­ce­rar ett nytt mo­to­ral­ter­na­tiv, en 1,5 li­ter stor fyr­cy­lind­rig ben­sin­mo­tor. Al­ter­na­ti­vet fanns även för­ra året men nu ge­ne­rar den 110 häst­kraf­ter (10 fler jäm­fört med för­ra årets mo­dell). Bräns­le­för­bruk­ning­en är 0,46 li­ter per mil, vil­ket är mar­gi­nellt bätt­re än fjol­å­rets mo­dell. 1,5-li­tersmo­torn kan även väl­jas som hy­bri­dal­ter­na­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.