Lyx­lira­re för le­ran

Är du ute ef­ter lyx i sko­gen och i gytt­jepö­lar­na? Då är Mer­ce­des-may­bach G 650 Lan­dau­let bi­len för dig. Du får in­te ba­ra en V12-bil med 630 häst­kraf­ter, du får ock­så ”cab­ri­o­let­bak­sä­te” och por­ta­lax­lar.

Bil - - FRAMVAGNEN -

Bi­tur­bo-v12:an är på 6,0 li­ter och kläm­mer ur sig 630 häst­kraf­ter samt 1 000 newton­me­ter.

Nu har Mer­ce­des of­fi­ci­ellt dra­git skyn­ket av Mer­ce­des-may­bach G 650 Lan­dau­let, någ­ra vec­kor in­nan den of­fi­ci­el­la världs­pre­miä­ren på bil­sa­long­en i Genè­ve. Som mo­dell­be­teck­ning­en av­slö­jar hand­lar det om en väl­digt lyx­ig ver­sion av Mer­ce­des ter­räng­bil G-klass, el­ler Ge­län­de­wa­gen som den of­ta kal­las. Mer­ce­des dam­ma­de som be­kant av May­bach-nam­net igen för ett par år se­dan ef­ter att ha miss­lyc­kats med att säl­ja spe­ci­ellt många bi­lar en­bart un­der va­ru­mär­ket May­bach. Hit­tills har det släppts två Mer­ce­des-may­bach-mo­del­ler – S-klass (S 500 och S 600) samt S 650 Cab­ri­o­let – och G 650 Lan­dau­let är där­för den tred­je i ord­ning­en.

Av­skild­het fö­re­dras

Pre­cis som nam­net, Lan­dau­let (kan även sta­vas Lan­dau­let­te och Lan­dau­lett), av­slö­jar är bak­re pas­sa­ge­rarut­rym­met täckt av en tygsuff­lett som är ned­fäll­bar. Den­na typ av bi­lar har ge­nom åren många stats­män och emi­nen­ser åkt i. Av­skild­het från främ­re ku­péut­rym­met är en av de vik­ti­gas­te de­tal­jer­na hos en lan­dau­let.

Som sig bör hos en Mer­ce­des-may­bach är det väl­digt lyx­igt in­te­ri­ört, in­te minst i bak­re de­len som ut­görs av två få­töl­jer och en kraf­tig mitt­kon­sol som hy­ser mugg­hål­la­re (som kan bå­de hål­la vär­me och ky­la), in­fäll­ba­ra bord och an­nat prå­ligt. Fåtöl­jer­na är juster­ba­ra så att man mer el­ler mind­re ska kun­na lig­ga i dem, benut­rym­met hind­rar in­te. Själv­klart kan de bak­re pas­sa­ge­rar­na även få en stunds mas­sage i sto­lar­na, allt me­dan de be­trak­tar him­meln som lig­ger öp­pen ovan dem. Skul­le det bör­ja reg­na är det ba­ra att tryc­ka på en knapp så fälls suff­let­ten upp au­to­ma­tiskt.

Ing­en mil­jö­vän

Siff­ran i mo­dell­be­teck­ning­en be­rät­tar för oss att Mer­ce­des in­te har snå­lat med mo­torn. 650 står dock in­te för 6,5 li­ter, in­te hel­ler för 650 häst­kraf­ter. Men in­te långt ifrån. Bi­tur­bo-v12:an är på 6,0 li­ter och kläm­mer ur sig 630 häst­kraf­ter samt 1 000 newton­me­ter. Hur den­na ur­kraft tids­mäs­sigt hjäl­per den 534,5 cen­ti­me­ter långa bi­len att nå 100 km/h av­slö­jar Mer­ce­des in­te i dag, dä­re­mot de­lar de med sig av för­bruk­ning­en som upp­ges till 1,7 li­ter per mil vid blan­dad kör­ning, nå­got som mot­sva­rar 397 gram kol­di­ox­id. Bi­len är allt­så in­te till för den som är mil­jö­vän­ligt sin­nad.

Men ut i mil­jön tar Mer­ce­des-may­bach G 650 Lan­dau­let med lätt­het. Tack va­re por­ta­lax­lar­na, pre­cis som på sys­kon­bi­len G 500 4×42 och ex­em­pel­vis Vol­vo C303 (Tgb 11), är mark­fri­gång­en he­la 45 cen­ti­me­ter. Det kan jäm­fö­ras med en van­lig G-klass som en­dast har 23,5 cen­ti­me­ter från mark till un­der­re­de.

Fäl­gar­na mä­ter 22 tum i di­a­me­ter och är 325 mil­li­me­ter bre­da. Däck­si­dor­na är 55 pro­cent av bred­den, det vill sä­ga knappt 180 mil­li­me­ter.

Nå­gon prislapp har in­te med­de­lats för de 99 ex­em­plar som ska byg­gas.

Men den lär in­te bli låg om man sä­ger så.

En­dast 99 ex­em­plar kom­mer att byg­gas av Mer­ce­des-may­bach G 650 Lan­dau­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.