AU­DI A6 SNART HÄR

Bil - - FRAMVAGNEN -

Da­gens Au­di A6 har bör­jat kän­nas gam­mal, in­te minst då BMW, Mer­ce­des och Vol­vo har släppt nya mo­del­ler och ge­ne­ra­tio­ner av si­na klass­mot­sva­rig­he­ter – 5-se­rie, E-klass och S90/V90. Nu är en ny ge­ne­ra­tion på gång.

Bil­der­na av­slö­jar att fron­ten på nya A6 får nytt ut­se­en­de, fram­för allt då gril­len blir läg­re och bre­da­re än i dag. For­men på den stäm­mer till stor del över­ens med den som fanns på kon­cept­bi­len pro­lo­gue con­cept, sig­ne­rad de­sign­chef Marc Lich­te, som Au­di vi­sa­de upp i no­vem­ber 2014. No­te­ra även de oli­ka sen­so­rer­na i gril­len, ett tec­ken på att Au­di gör nya A6 se­miau­to­nom, ett mås­te för att in­te di­stan­se­ras av kon­kur­ren­ter­na. Men gril­len är in­te allt som är nytt i fron­ten, även strål­kas­tar­na har upp­da­te­rats. En an­nan de­talj som ser ut att skil­ja A6 från kom­man­de A7 och A8 är skuld­ran, el­ler mid­je­lin­jen. På A6 ser det ut som att man har kryd­dat det­ta par­ti med ett ext­ra veck strax un­der föns­ter­lin­jen. Det kan va­ra ett ma­ske­rings­trick men tro­ligt­vis in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.