SUPRA I KY­LA

Bil - - FRAMVAGNEN -

gång­en nå­gon­sin har Toyo­tas nya sport­bil – Supra – synts till ute på vägar­na. Na­tur­ligt­vis har vi bil­der på den. Av bil­der­na här att dö­ma är for­mer­na in­te helt oli­ka Supra MKIV som fanns mel­lan 1993 och 2002. Vi kan dess­utom för­vän­ta oss en hel del drag sprung­na ur kon­cept­bi­len FT-1 Con­cept. För­hands­upp­gif­ter sä­ger att nya ge­ne­ra­tio­nen stor­leks­mäs­sigt kom­mer att va­ra mer el­ler mind­re iden­tisk med Mkiv:an, det vill sä­ga strax över 4,5 me­ter. Vil­ken driv­li­na som tar plats i nya Toyo­ta Supra är fort­fa­ran­de höljt i dun­kel. Ti­di­ga­re upp­gif­ter har gjort gäl­lan­de att en Bmw-ut­veck­lad två­li­ters­fy­ra kom­bi­ne­ras med Toyo­tas el­mo­to­rer för att nå upp till en sam­man­lagd ef­fekt på över 350 häst­kraf­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.