911 FÅR BRE­DA­RE VINGE

Bil - - FRAMVAGNEN -

Up­pe i nor­ra Sve­ri­ge har den tys­ka sport­bils­till­ver­ka­ren bör­jat kö­ra med nya 911:an i pro­to­ty­put­fö­ran­de, det vill sä­ga äk­ta va­ra. Det be­ty­der att vi får ta del av någ­ra av god­bi­tar­na som nya ge­ne­ra­tio­nen, som för­mo­das få be­teck­ning­en 992, kom­mer att bju­da på när den går till försäljning. De två 992-pro­to­ty­per som fång­ats på bild up­pe i Norr­land är för­vis­so maske­ra­de i fron­ten men vi­sar än­då upp en tyd­lig ny­het, el­ler ny­het kanske är fel ord då det rör sig om en gam­mal de­talj som åter­kom­mer till 911. Vi syf­tar på fram­hu­ven som lö­per he­la vägen ned mot ”stöt­fång­a­ren” där den är rakt sku­ren. In­te som i dag där hu­ven är mjukt for­mad i ne­der­kant. Det är fram­för allt bak på bi­len vi ob­ser­ve­rar en stör­re ny­het, el­ler sna­ra­re två ny­he­ter. Bak­lju­sen har en helt ny ut­form­ning med en ljus­ramp som lö­per mel­lan dem. Den and­ra ny­he­ten är ving­en som vi ser är be­tyd­ligt bre­da­re än i dag. På nya 911 sträc­ker sig bakving­en än­da ut till flan­ker­na, dock in­te så långt som bak­lju­sen sträc­ker sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.