SUV FRÅN ROLLS-ROYCE

Bil - - FRAMVAGNEN -

Kors i ta­ket! Här har vi förs­ta rik­ti­ga bild­be­vi­set på att Rolls-royce fak­tiskt ut­veck­lar en suv. Rolls-royce vill tyd­li­gen all­tid fö­re­gå bilspi­onfo­to­gra­fer­na ge­nom att släp­pa förs­ta ”spi­on­bil­der­na” på sin kom­man­de suv som just nu går un­der pro­jekt­nam­net ”Pro­ject Cul­li­nan”. Grans­kar vi bil­der­na rik­tigt or­dent­ligt kan vi se att Rolls-royce har skip­pat de bak­re själv­mords­dör­rar­na till för­mån för van­li­ga dör­rar som är upp­häng­da i fram­kant. Det kan så klart ock­så va­ra fej­ka­de dörr­hand­tag som syns svagt ge­nom ma­ske­ring­en. En ro­lig de­talj är att Rolls-royce in­te vill kal­la si­na suv, som ba­se­ras på en helt ny­ut­veck­lad alu­mi­ni­um­ba­se­rad platt­form, för suv. I stäl­let be­skri­ver de den som ett ”all­ter­rängs­for­don med höga si­dor”. Kanske det är en ny, fram­ti­da klass­be­teck­ning­en? Golf­klas­sen, mel­lan­klas­sen, all­ter­rängs­for­don med höga si­dor-klas­sen, stor­bils­klas­sen och så vi­da­re… Just nu är Bent­ley Ben­tay­ga her­re på täp­pen i lyx­suv-klas­sen, men in­te så länge till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.