NY SUV FRÅN KIA

Bil - - FRAMVAGNEN -

Kia är på of­fen­si­ven och nu är det dags för tillök­ning i fa­mil­jen i form av en li­ten suv, Sto­nic. Ta in­te mo­dell­nam­net för gi­vet, det är in­te kon­fir­me­rat. Det är in­te hel­ler nam­net på Hyun­dais kom­man­de suv i B-seg­men­tet och det är på den­na som Sto­nic ba­se­ras. Sto­nic och Hyun­dais mot­sva­rig­het kom­mer att de­la bot­ten­plat­ta och driv­li­nor men kom­mer att se helt oli­ka ut bå­de på in­si­dan och ut­si­dan. Det är oklart vil­ka ver­sio­ner som kom­mer att er­bju­da fyr­hjuls­drift, men vad vi vet är att det i stort sett över­lag kom­mer att hand­la om tur­bo­mo­to­rer. Den­na Sto­nic-pro­to­typ fång­a­des på bild när den dan­sa­de runt en plo­gad sjö i nor­ra Norr­land. Sto­nic kom­mer tro­li­gen att vi­sas upp i Frank­furt i sep­tem­ber och kort där­ef­ter bör­ja säl­jas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.