AU­DI A6 ALL­RO­AD 2006-2011

Bil - - BEGAGNAT -

Det­ta är den en­da bi­len i sam­man­hang­et som kan kal­las pre­mi­um­vagn och den kos­ta­de där­ef­ter. Nyp­ri­set 2007 med tre­li­ters V6-die­sel var 443 500 kro­nor ut­an mer­ut­rust­ning.

Ställ­bar luft­fjäd­ring

Det­ta är and­ra ge­ne­ra­tio­nen A6 All­ro­ad, in­ternt kal­lad C6 och den byg­ger för­stås på den van­li­ga A6 Avant Qu­attro. All­ro­ad har dä­re­mot be­gå­vats med luft­fjäd­ring där mark­fri­gång­en kan stäl­las i fem steg, mel­lan 12,5 och 18,5 cen­ti­me­ter, el­ler i au­to-lä­ge då den be­stäm­mer själv och går ner i lägs­ta lä­get när far­ten ökar. Bå­de Vol­vo XC70 och Subaru Out­back har dock hög­re mark­fri­gång.

Inklu­de­rat i sy­ste­met är ock­så au­to­ma­tisk ni­vå­re­gle­ring som hål­ler ka­ros­sen på rätt höjd oav­sett lastvikt. Fint som snus så länge det fun­ge­rar, men in­te rik­tigt li­ka my­sigt om, el­ler sna­ra­re när, det mås­te re­pa­re­ras.

Nyp­ri­set 2007 med tre­li­ters V6-die­sel var 443 500 kro­nor ut­an mer­ut­rust­ning.

Svin­dyrt luft­däm­par­fix

Läc­kage på luft­bäl­gar­na kom­mer förr el­ler se­na­re och de är in­te bil­li­ga (42 000 för al­la fy­ra stöt­däm­par­na). Kom­pres­sorn som för­ser däm­par­na med luft är in­te hel­ler gra­tis (18 570 kr) och den tap­par ef­fekt med ti­den. Den säljs ba­ra kom­plett.

Men man kan kom­ma bil­ligt un­dan ge­nom att re­pa­re­ra kom­pres­sorn. Gå in på www. bag­pi­ping­an­dy.com och be­ställ re­pa­ra­tions­sats för 25 pund. Där finns rep­sat­ser (och re­p­in­struk­tion) till de fles­ta bi­lar med Wabco-kom­pres­sor för luft­fjäd­ring.

A6 All­ro­ad finns med fy­ra mo­to­ral­ter­na­tiv. Två di­es­lar och två ben­si­na­re. Ty­värr kan ing­en av ben­si­nar­na re­kom­men­de­ras då det är pro­blem med kam­ked­jor­na.

Välj tre­li­ters­die­seln

Bäst, och en rik­tigt bra motor, är tre­li­ters­die­seln som med si­na 232 häst­kraf­ter sät­ter bra fart på två ton bil. En fin så­dan un­der 15 000 mil hit­tar du från drygt 110 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.