SUBARU OUT­BACK 2010-2014

Bil - - BEGAGNAT - Mo­dell­ver­sion: Motor: Kraftö­ver­fö­ring : Far­tre­sur­ser:

Ti­digt ute med kon­cep­tet kom­bi med för­höjd mar­kri­gång och vild­mark­sam­bi­tio­ner var Subaru som re­dan 1995 kom med mär­kets förs­ta Out­back. Den byg­ger på Le­ga­cy kom­bi och gör det alltjämt. Från 2014 är man in­ne på ge­ne­ra­tion fy­ra, men vi ska ki­ka på tre­an som kom 2010. En bil som är rik­tigt rym­lig, i par med Vol­vo XC70 men som är mer åt bruks­hål­let med mer bruk­s­käns­la. In­red­ning­en är åt det plasti­ga hål­let och bju­der in­te på li­ka myc­ket flärd som beg­testets två and­ra bi­lar.

I lik­het med Au­din så har Subaru per­ma­nent fyr­hjuls­drift och dri­ver 50/50 mel­lan ax­lar­na.

Låg tyngd­punkt

I lik­het med Au­din så har Subaru per­ma­nent fyr­hjuls­drift och dri­ver 50/50 mel­lan ax­lar­na. Subaru kal­lar sin driv­li­na sym­met­risk då al­la dri­vax­lar är li­ka långa. Bi­len har dess­utom låg tyngd­punkt trots ka­ross­höjd på 161 cen­ti­me­ter, allt­så hög­re än de and­ra. Den läg­re tyngd­punk­ten kom­mer sig av att mo­torn är en låg­byggd box­er som är pla­ce­rad lågt i bi­len.

Fy­ra mo­to­ral­ter­na­tiv

Apro­på mo­to­rer så finns två ben­sin­va­ri­an­ter och en die­sel. Ben­sin­fy­ra på 2,5 li­ter och 165 häst­kraf­ter som även finns med au­to­mat­lå­da. Sam­ma motor finns även i gasut­fö­ran­de med gas­tan­ken lig­gan­de bakom bak­re rygg­stö­det där den in­kräk­tar gravt på lastut­rym­met. 3,6 är en box­ersexa som ger 260 häst­kraf­ter. In­te van­lig, vil­ket dä­re­mot die­seln är. Två li­ter och 150 häst­kraf­ter, box­er för­stås. En­dast med sex­väx­lad ma­nu­ell lå­da.

Ti­di­ga­re box­er­di­es­lar (kom 2008) kun­de ha all­var­li­ga fel som gjor­de att de skar ihop, men från 2010 ska det va­ra löst.

Fler fel drab­bar kopp­ling­en som för­u­tom att ha ett gans­ka bur­dust in­grepp kan sli­ra. Bi­len har så kal­lat dub­bel­mas­se­sväng­hjul och ett kopp­lings­byte är gans­ka dyrt.

I öv­rigt är Subaru Out­back myc­ket på­lit­lig vil­ket in­te minst be­vi­sas i oli­ka ägar­un­der­sök­ning­ar där mär­ket of­tast lig­ger i topp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.