VOL­VO XC70 2008-2016

Bil - - BEGAGNAT -

Det­ta är tred­je och sista ge­ne­ra­tio­nen av svens­kar­nas fa­vo­rit. Den er­sätts av V90 CC som är stör­re, dy­ra­re och be­tyd­ligt mer pre­mi­u­m­in­rik­tad. Så vi kan sä­ga ad­jöss till stör­re Vol­vo­bi­lar som ge­me­ne mans bil.

Svenskop­ti­me­rad

I stäl­let kan ge­me­ne kvin­nor och män kö­pa en be­gag­nad XC70. En bil som fak­tiskt är som klippt och sku­ren för svens­ka för­hål­lan­den med fjäd­ring som sväl­jer allt, ly­se som för­in­tar de mör­kas­te nät­ter och vär­me à la ba­stu. Till det mark­na­dens bäs­ta sto­lar och stort lastut­rym­me. In­red­ning och kva­li­tets­käns­la är klart hög­re än i Subaru Out­back men lig­ger in­te rik­tigt i ni­vå med Au­di A6 All­ro­ad. Åt­minsto­ne in­te in­nan fa­ce­lif­ten som kom till mo­dellår 2012 då bland an­nat in­stru­men­te­ring och mitt­kon­sol fick nytt ut­se­en­de med mer pre­mi­u­mat­ti­tyd.

Van­li­gast med die­sel

XC70 kan va­ra ut­rus­tad med Four-c vil­ket be­ty­der ställ­bar fjäd­ring. Det re­gle­rar in­te höj­den som i All­ro­ad men dä­re­mot dämp­ning­en i fy­ra lä­gen. Från svam­pig till spor­tig. ­Die­sel­mo­tor är helt do­mi­ne­ran­de i XC70. I stort sätt al­la drivs av en die­sel i oli­ka styr­kor.

Minst kraft­ful­la mo­torn är D3 med 163 häst­kraf­ter men den utgick till 2012 och döp­tes om till D4. Sam­ma två­li­ters-motor i grun­den men för­fi­nad och snå­la­re. Bå­de D3 och D4 finns två­hjuls­driv­na. D5 är den störs­ta die­sel­mo­torn som ger 205 el­ler 215 häst­kraf­ter be­ro­en­de på mo­dellår. En del fel har drab­bat di­es­lar­na ge­nom åren, bland an­nat en ag­gre­gat­rem som gått av och trass­lar in sig i kam­rem­men med all­var­li­ga mo­torska­dor som följd.

En en­da ben­sin­ma­skin finns men som sagt har den sålt i ex­tremt blyg­samt an­tal – T6, rak sexa på 3,2 li­ter med 285 häst­kraf­ter och au­to­mat. Re­la­tivt törs­tig, men vil­ken fin motor.

Bå­de D3 och D4 finns två­hjuls­driv­na. D5 är den störs­ta die­sel­mo­torn som ger 205 el­ler 215 häst­kraf­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.