Hur las­tar jag säk­rast och bäst?

Bil - - EXPERTERNA SVARAR -

Jag skul­le bli glad om du kan hjäl­pa mig i frå­gan vil­ket är bäst i sä­ker­het och kör­käns­la väg­håll­ning med me­ra.

Trans­por­te­ra en sj pall med 500 kg vik­ter plus ca 300 kg i re­serv­de­lar/ verk­tyg i en släp­kär­ra med glas­fi­berkå­pa fast­spänt ef­ter min per­son­bil XC70 -14 plus ca verk­tyg 50 kg bak i lastytrym­me i bi­len med järn­gal­ler bakom sä­te­na.

Kont­ra den­na last­ning i en ser­vice buss typ Opel Vi­va­ro ut­an släp som då prin­cip kom­mer upp i max­last på bus­sen.

Har kol­lat upp ser­vice­bus­sar­na an­gå­en­de krock­sä­ker­het kör­käns­la mm vid Max be­last­ning och då ver­kar det som det är säk­ra­re och be­kvä­ma­re att trans­por­te­ra vik­ter o verk­tyg re­serv­de­lar i en släp­kär­ra täckt dra­gen ut­av en per­son­bil typ XC70 men vad sä­ger du?

LEFFE

SVAR: Hej Leffe Rätt las­tat är det be­kvä­ma­re att kö­ra med XC70 och släp om man kör en­ligt reg­ler­na.

Sä­ker­hets­mäs­sigt så är det ock­så per­son­bil med släp som är säk­rast om man in­te kör for­ta­re än 80 och då jäm­för krock­våld i en Vi­va­ro som kör en­ligt has­tig­hets­be­stäm­mel­ser­na, allt­så max 120 på mo­tor­väg.

Kör du dä­re­mot 80 km/h med bå­da bi­lar­na så är Vi­va­ro säk­rast, men fort­fa­ran­de XC70 be­kvä­mast. För­ut­sätt­ning­en är att det är rätt las­tat på slä­pet, Vi­va­ro är in­te alls så käns­lig för hur las­ten lig­ger jäm­fört med ett släp.

Dä­re­mot mås­te du väga Vi­va­ron så du vet att tjäns­te­vik­ten stäm­mer. Är det 2014 el­ler äld­re så är det tro­ligt att tjäns­te­vik­ten i re­gi­stre­rings­be­vi­set ska va­ra hög­re. I så fall mås­te du dra av på max­las­ten för total­vik­ten får du ald­rig över­skri­da. RU­BEN BÖR­JES­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.